Detail předmětu

Angličtina středně pokročilé studenty

FEKT-NJH3Ak. rok: 2019/2020

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí).
Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění).
Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu.
V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa.
Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Sada technických textů
Liz Taylor: International Express - Intermediate.New edition. Oxford University Press 2002
Samostatná domácí příprava:www.feec.vutbr.cz/et

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
Zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Kurs je dvousemestrální, proto osnova obsahuje 26 položek.
1.Pomocná slovesa "do, be, have", přehled časů, otázka a zápor, krátké odpovědi. Společenské obraty.
2.Vynálezy moderního světa v četbě, mluvení a poslechu. Psaní: oprava chyb.
3.Přítomný čas prostý a průběhový, stavová slovesa, trpný rod. Slovní zásoba: sport. Čísla: peníze, zlomky, desetinná čísla, telefonní čísla, data. "Computers for the Disabled": práce s textem.
4.Sport a zájmy v mluvení a poslechu. Psaní: popis osoby. "Computers for the Disabled": úkoly k textu.
5.Minulý čas prostý, průběhový a předpřítomný, trpný rod v minulém čase. Slovní zásoba: umění, hudba, literatura. Vyjádření názoru. "Waste Recycling": práce s textem.
6.Umění, hudba a literatura v četbě a mluvení. "Waste Recycling": úkoly k textu.
7.Modální slovesa. Slovní zásoba: přídavná jména popisující vlastnosti osob, tvorba slov. Žádost a nabídka. "Databases": práce s textem.
8.Chování a způsoby v různých částech světa v četbě, mluvení a poslechu. Psaaní: vyplnění formuláře. "Databases": úkoly.
9.Formy budoucího času: "going to, will, present continuous". Slovní zásoba: počasí, doprava, hotel.
10.Prázdniny a turistický ruch v četbě, mluvení a poslechu. Psaní: fax.
11.Otázky se slovem "like", tvar druhého slovesa ve větě ("verb patterns"). Slovní zásoba: kolokace.
12.Jídlo a restaurace v četbě a mluvení. Psaní: popis pokoje (vztažná zájmena).
13.Semestrální test.
14.Čas předpřítomný prostý a jeho trpný rod. Slovní zásoba: frázová slovesa. Telefonování, zpráva na záznamník.
15.Kariéra a povolání v četbě a mluvení. Psaní: forma a idiomatické vazby oficiálního dopisu, napsání žádosti.
16.Podmiňovací způsob: první a druhý typ. Časové věty. Slovní zásoba: základní a silná přídavná jména. Vyjádření návrhu. "Bluetooth": práce s textem.
17.Charitativní činnost v poslechu a mluvení. Slova spojující myšlenky v psaném projevu. "Bluetooth": úkoly k textu.
18.Vyjádření pravděpodobnosti při pomoci modálních sloves. Slovní zásoba: charakterové vlastnosti. "Solar Energy Systems": práce s textem.
19.Charakterové vlastnosti a téma rodiny v mluvení a poslechu. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu. "Solar Energy Systems": úkoly k textu.
20.Čas předpřítomný průběhový. Slovní zásoba: složená podstatná jména. Vyjádření stížnosti. "Disc Brakes": práce s textem.
21.Sběratelství a problematika kouření v diskusi a poslechu. Psaní: Vazby pro začátek a ukončení formálního a neformálního dopisu. "Disc Brakes": úkoly k textu.
22.Pořádek slov v nepřímé otázce. Dovětky. Slovní zásoba: idiomatické výrazy. Ukázky hovorového jazyka.
23.Problematika zapomětlivosti v poslechu a mluvení. Četba: zajímavosti ze světa. Psaní: vyjádření kladů a záporů.
24.Souslednost časová. Slovní zásoba: narození, sňatek, smrt.
25.Zvyky spojené s narozením, sňatkem a pohřbem v diskusi. Vyjádření omluvy.
26. Semestrální test.

Cíl

Nárust slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností (mluvení, čtení, poslech a psaní). Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor