Detail předmětu

Communication technology

FEKT-CKOMAk. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje těmto tématům: technika sítí a protokolů - komunikační modely, způsob přenosu informace, důvody použití sítí, základní struktura sítí, typy sítí, architektura komunikace systémů, referenční model ISO/OSI, síťový model TCP/IP. Principy komunikačních technik – vícenásobné využití cest, obousměrná komunikace. Rozbor funkcí a prvků jednotlivých vrstev komunikačních modelů ISO/OSI a TCP/IP - fyzická vrstva, spojová vrstva, síťová vrstva, transportní vrstva, relační vrstva, prezentační vrstva a aplikační vrstva.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat a vysvětlit základní komunikační modely a způsoby přenosu informace,
- vyjmenovat základní struktury sítí, vyjádřit jejich výkonnostní parametry,
- popsat a vysvětlit obecnou architekturu komunikace systémů,
- identifikovat odlišnosti síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP, definovat tyto modely,
- popsat základní principy vícenásobného využívání přenosových cest a metody zajištění obousměrné komunikace,
- vysvětlit fungování fyzické vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu spojové vrstvy přenosových systémů,
- vyjádřit podstatu fungování a služeb síťové vrstvy přenosových systémů včetně role hlavních protokolů této vrstvy,
- interpretovat funkci transportní vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu relační a prezentační vrstvy přenosových systémů,
- popsat vybrané úkoly a protokoly aplikační vrstvy přenosových systémů.

Prerekvizity

Student, který si zapíše tento předmět, by měl být schopen: využívat různé číselné soustavy a převody mezi nimi, vysvětlit a využívat základní jednotky běžné v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), např. velikost dat, rychlost přenosu,atd., vysvětlit a využívat základní pojmy z oblasti ICT, např. operační systém, paket, informace, atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997. (EN)
Peterson, L. L.; Davie, B. S. Computer Networks, Fifth Edition: A System Approach. Burlington: Morgan Kaufmann, 2011. (EN)
Stallings,W.: Data and Computer Communications. Maxwell Macmillan International Pulishing Company. Fourth edition 1991. (EN)
HOŠEK, J. Communication Technology. 1. 2014. s. 1-148. ISBN: 978-80-214-5178- 0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Studenti musí psát technické zprávy z jednotlivých cvičení na počítači.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 20 bodů za cvičení (body student získává za samostatné úkoly a projekty).
Až 80 bodů za písemnou zkoušku.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Komunikační modely, přenos informace.
2. Struktura a topologie sítí, architektura komunikace.
3. Základní popis síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP.
4. Vícenásobné využití přenosových cest.
5. Fyzická vrstva přenosových systémů.
6. Spojová vrstva přenosových systémů.
7. Síťová vrstva přenosových systémů.
8. Transportní vrstva přenosových systémů.
9. Relační vrstva přenosových systémů.
10. Prezentační vrstva přenosových systémů.
11. Aplikační vrstva přenosových systémů.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v oblastech základních modelů a struktur komunikačních sítí určených pro přenos klasických i multimediálních dat a také v technikách přenosů informací, které se v nich používají.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
    obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning