Detail předmětu

Optimalizace

FIT-OPMAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na základní optimalizační modely a metody pro řešení technických problémů. Výklad se opírá o zásady matematického programování: porozumění problému, sestavení modelu, nalezení, analýza a interpretace optimálního řešení. Předmět zahrnuje zejména lineární programování (polyedrické množiny, simplexová metoda, dualita) a nelineární programování (konvexní analýza, Karushovy - Kuhnovy - Tuckerovy podmínky, typické algoritmy). Součástí výkladu je rovněž krátké seznámení s problematikou celočíselného programování a toků v síti. Výklad je v závěru semestru rozšířen o úvodní informaci o principech zobecňování základních optimalizačních modelů (modelování času, náhodnosti aj.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti teoretických základů optimalizace (zejména lineárního a nelineárního programování), osvojí si algoritmy řešení optimalizačních úloh a utvoří si základní představu o uplatnění optimalizačních modelů v typických aplikacích.
Předmět podpoří dovednost studentů aplikovat matematické poznatky.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základních poznatků matematické analýzy a lineární algebry na bakalářské úrovni.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Pokroky studentů jsou kontrolovány na základě jejich aktivní účasti na řešených problémech.
 • Součástí předmětu je jeden bodovaný projekt za 40 bodů.
 • Závěrečná zkouška je za 60 bodů.
 • Podmínka zápočtu: min. 20 bodů získaných v průběhu semestru.
 • Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS - 50 bodů.
 • Zkouška z předmětu je kombinovaná. Písemná část zahrnuje formulační, výpočtové a teoretické otázky. K písemné práci probíhá ústní rozprava.

Podmínky zápočtu:
Získání alespoň 20 bodů v průběhu semestru.

Učební cíle

Cílem předmětu je umožnit studentům získat hluboké znalosti modelů a metod řešení optimalizačních problémů, počínaje analýzou problému, přes tvorbu matematického modelu a jeho zápis, nalezení ekvivalentních modelů a volbu a modifikaci algoritmů pro nalezení optimálního řešení modelovaného problému. Uvedené metody jsou podloženy výkladem teoretických poznatků, navazujícím na geometrický názor.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů je kontrolována, zameškaná výuka je nahrazována samostatným řešením zadaných úloh.

Doporučená literatura

Klapka a kol.: Metody operačního výzkumu, Brno 2001 (in Czech).
Dvořák a kol.: Operační analýza, Brno, 1996 (in Czech).
Charamza a kol.: Modelovací systém GAMS, Praha 1994 (in Czech).
Dupačová et al.: Lineárne programovanie, Alfa, 1990 (in Slovak).
Bazaraa et al.: Linear Programming and Network Flows, Wiley 1990.
Bazaraa et al.: Nonlinear Programming, Wiley 1993.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvodní modely (ÚM): formulace problému, analýza problému, návrh modelu, teoretické vlastnosti.
 2. ÚM: vizualizace, algoritmy, software, postoptimalizace.
 3. Lineární programování (LP): Konvexní a polyedrické množiny.
 4. LP: Množina přípustných řešení a teoretické poznatky.
 5. LP: Simplexová metoda.
 6. LP: Dualita a parametrická analýza.
 7. Modelování toků v sítích.
 8. Základy celočíselného programování.
 9. Nelineární programování (NLP): Konvexní funkce a jejich vlastnosti.
 10. NLP: Volné extrémy a numerické metody jednorozměrné optimalizace.
 11. NLP: Volné extrémy a související numerické metody vícerozměrné optimalizace.
 12. NLP: Vázané extrémy a KKT podmínky.
 13. NLP: Vázané extrémy a související numerické metody vícerozměrné optimalizace.

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Cvičení 1-2: Úvodní úlohy
 • Cvičení 2-7: Lineární úlohy
 • Cvičení 7-8: Speciální úlohy
 • Cvičení 9-13: Nelineární úlohy