Detail předmětu

Manažerská ekonomika

FIT-MEKAk. rok: 2019/2020

Manažerská ekonomika vychází z obecné ekonomické teorie, čerpá z řady vědních disciplín, podnikový management, mikroekonomie, statistika, matematika, finance, účetnictví. Předmět poskytuje teoretické a praktické znalosti z manažerské ekonomiky. Předmět je zaměřen na charakteristiku základních podnikových činností, majetková a kapitálová struktura podniku, problematika oceňování majetku a podniku, výnosy, náklady v manažerském pojetí, podnikové činnosti (výrobní činnost, nákup a prodej, finanční činnost, investiční činnost), podvojné účetnictví, nákladové a manžerské účetnictví, rozpočetnictví, audit, controlling, personální práce jde především o hledisko rozhodování. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Manažerská ekonomika umožňuje získat studentům znalosti z oblasti manažerské ekonomiky. K rozhodování je nutná znalost jak ekonomické teorie, tak i různých matematických a jiných metod a postupů. Znalosti z manažerské ekonomiky by měly být aplikovány do podnikatelských a řídících rozhodnutí.

Prerekvizity

Znalost základních ekonomických pojmů z oblasti mikroekonomie, matematiky, podnikového managementu, marketingu, řízení výroby,účetnictví, matematicko-statické metody.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti manažerské ekonomiky jako je reprodukční proces podniku, jednotlivé podnikové činnosti a jejich vzájemné vztahy. Současně navazuje na znalosti z řady předmětů zaměřené na mikroekonomii, podnikový mangement,podnikové finance, ap.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních.
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury).
Řešení případové studie.
Příprava na závěrečnou zkoušku.
Zkouška písemná, popř.ústní

Doporučená literatura

SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3.vyd. Praha: Grada Publishing, s.r.o,2003. 466s. ISBN 80- 247 - 0515-X.
WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. s.748, ISBN 80-7179-014-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Požadavky ke klasifikovanému zápočtu. Manažerská ekonomika - výklad základních pojmů. Cíle podniku a jeho funkce.
 2. Majetková struktura podniku a hodnota kapitálu. Rozvaha.
 3. Oceňování majetku.Základní pojmy, právní úprava, oceňování jednotlivých složek majetku - DHM, DNM, FM, zásoby,krátkodobý finanční majetek, pohledávky, závazky, kapitál.
 4. Ekonomické řízení podniku. Hospodárnost, ekonomická efektivnost, ekonomická účinnost, pojetí nákladů. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření.
 5. Řízení nákladů, kalkulace, kalkulační systém, tvorba cen.
 6. Výrobní činnost podniku. Zásobování. Nákup.
 7. Rozpočetnictví. Rozpočty CF, výkaz zisku a ztráty, rozpočtová rozvaha. Rozpočty režijních nákladů.
 8. Manažerské rozhodování krátkodobé - CVP, citlivosti , bezpečnostní marže
 9. Finanční činnost podniku. Metody analýzy výkonnosti podniku. Analýza rentability, finanční stability.
 10. Financování investic. Úvěr, leasing.
 11. Investiční činnost podniku. Rozpočty kapitálových výdajů, hodnocení ekonomické efektivnosti investic, investiční rozhodování.
 12. Personální práce. Mzdový systém.
 13. Podvojné účetnictví. Rozbory, controlling, audit. Shrnutí.

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor