Detail předmětu

Vybrané statě ze zdravotechniky

FAST-CT003Ak. rok: 2018/2019

Teoretické základy práce čerpadel v hydraulických systémech. Využití čerpadel ve zdravotní technice - přehled systémů používaných v rámci zásobování budov vodou a přečerpání odpadních vod. Návrh čerpacích stanic a souvisejících zařízení.
Základní informace o systémech sprinklerových stabilních hasících zařízení.
Prohloubení znalostí o vsakovacích zařízeních a retenčních nádržích srážkových vod, využívání srážkových vod a ústředních systémů ohřívání vody v budovách. Přehled zařízení pro úpravu pitné vody před ohřevem. Problematika regulace teploty teplé vody.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Studenti si rozšíří své základní znalosti zdravotně technických instalací zejména v oblastech čerpací techniky, sprinklerových hasicích zařízení, hospodaření se srážkovými vodami a přípravy teplé vody. Budou schopni rozhodnout o koncepci zásobování budov vodou, provádět související hydraulické výpočty, navrhovat příslušné čerpací stanice a zpracovávat potřebná schémata. Získají znalosti o sprinklerovách hasících zařízeních, vsakovacích zařízeních, retenčních nádržích a využívání srážkových vod. Studenti budou schopni navrhovat přípravu teplé vody dle analýzy její potřeby v budovách.

Prerekvizity

Základy hydrauliky - proudění vody v tlakových potrubích, principy zásobování budov vodou a odvádění odpadních vod, základy zásobování budov teplou vodou.

Korekvizity

Základní zákony hydrauliky. Teorie tlakových ztrát.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V přednáškách je uveden výklad základních principů, návrhových metod a řešení standardních případů. Ve cvičení studenti provádí praktické výpočty a návrhy pro individuálně zadanou budovu. V laboratoři ústavu mohou studenti vidět modely technických zařízeni budov a jejich příslušenství.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná docházka do cvičení. Doporučená docházka do přednášek. Vypracování individuálních výpočtů a technických schemat v určených termínech. Odevzdání protokolů v zápočtovém týdnu. Splnění písemné a ústní zkoušky na vyhovující známku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Bilance potřeby vody a množství odpadních vod, úvod do čerpací techniky, hydraulické parametry čerpadel, dovolená sací výška čerpadel
2. Charakteristiky čerpadla a spojení více čerpadel
3. Charakteristiky potrubí, provozní parametry systémů čerpací techniky
4. Změny provozních parametrů systémů čerpací techniky
5. Čerpadla a čerpací stanice ve zdravotní technice
6. Automatické tlakové čerpací stanice s akumulační nádrží a bez akumulační nádrže
7. Určení velikosti přerušovací, tlakové a akumulační nádrže
8. Automatické čerpací stanice odpadních vod
9.Sprinklerová stabilní hasicí zařízení – účel, aplikace, základní soustavy
10. Hospodaření se srážkovými vodami, vsakovací zařízení, retenční nádrže, využívání srážkových vod
11. Ústřední ohřívání vody - zásobníkové, průtočné a smíšené, skladba systémů
12. Ústřední ohřívání vody - návrh systémů
13. Úprava pitné vody před ohřevem, možnosti regulace teploty teplé vody

Cíl

Rozšířit základní znalosti zdravotní techniky v oblastech čerpací techniky, sprinklerových hasících zařízení a ohřívání vody. Čerpací stanice pro zásobování budov vodou a přečerpací stanice odpadních vod, provádět související hydraulické výpočty a zpracovávat výkresovou dokumentaci, dále budou schopni efektivně navrhovat ústřední systémy ohřívání vody včetně tepelných výpočtů. Problematika sprinklerových hasících zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Bilance potřeby vody a množství odpadních vod, úvod do čerpací techniky, hydraulické parametry čerpadel, dovolená sací výška čerpadel
2. Charakteristiky čerpadla a spojení více čerpadel
3. Charakteristiky potrubí, provozní parametry systémů čerpací techniky
4. Změny provozních parametrů systémů čerpací techniky
5. Čerpadla a čerpací stanice ve zdravotní technice
6. Automatické tlakové čerpací stanice s akumulační nádrží a bez akumulační nádrže
7. Určení velikosti přerušovací, tlakové a akumulační nádrže
8. Automatické čerpací stanice odpadních vod
9.Sprinklerová stabilní hasicí zařízení – účel, aplikace, základní soustavy
10. Hospodaření se srážkovými vodami, vsakovací zařízení, retenční nádrže, využívání srážkových vod
11. Ústřední ohřívání vody - zásobníkové, průtočné a smíšené, skladba systémů
12. Ústřední ohřívání vody - návrh systémů
13. Úprava pitné vody před ohřevem, možnosti regulace teploty teplé vody

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní výpočty ve zdravotně technických instalacích.
2. Čerpadla a čerpací systémy – návrh potrubí a čerpadel.
3. Charakteristiky čerpadel. Charakteristiky potrubí.
4. Provozní parametry čerpacích systémů. Dovolená sací výška čerpadel.
5. Zásobování budovy vodou – varianty.
6. Axonometrické schéma zvolené varianty. Výpočet vnitřního vodovodu.
7. Návrh čerpací stanice pro zásobování budovy vodou.
8. Určení velikosti nádrží.
9. Rozmístění spriklerových hlavic.
10. Návrh vsakovacího zařízení, návrh zařízení pro využívání srážkových vod.
11. Rozdělení potřeby teplé vody v budově.
12. Návrh zásobníkového ohřívače. Návrh zabezpečovacího zařízení.
13. Závěrečná kontrola výpočtů. Zápočet.