Detail předmětu

Diplomový seminář (S-PST)

FAST-CH008Ak. rok: 2018/2019

V rámci semináře student vypracuje studii stavebně konstrukčního řešení stavby, která bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace k provádění stavby včetně analýzy možných variant řešení.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu Diplomový seminář, je příprava studenta na další návaznost výuky předmětu projekt ve 2.ročníku studia navazujícího magisterského programu a na zpracovávání diplomové práce. Student vypracuje celkem dvě objemové studie stavby pro odlišný účel. Pro tyto stavby vypracuje půdorysy jeden charakteristický řez, pohledy a situaci osazení stavby. Grafickou část doplní textovou částí v podobě Technické zprávy ke stavební části.

Prerekvizity

Předpokladem pro absolvování předmětu je stavebně teoretický a konstrukční přehled o stavebních konstrukcích a schopnost skloubení znalostí z předcházejících předmětů Pozemní stavitelství, Betonové a zděné konstrukce, Vybrané stati z nosných konstrukcí, Technologie staveb, Dřevěné konstrukce, Stavební fyzika a Stavební hmoty.

Korekvizity

Předpokládá se stavebně teoretický a konstrukční přehled a schopnost aplikace znalostí z předcházejícího studia ke kompozici optimálního návrhu stavby jako celku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student je veden k samostatné práci. Využívá získané elementární znalosti o stavebních konstrukcích, katalogy od výrobců stavebních hmot a výrobků a řídí se pokyny a konzultacemi s vyučujícím. Konzultace a obhajoba návrhů řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotícím kritériem je efektivita řešení, jeho použití grafické pojednání dokumentace. Individuální přístup k zadání a jeho zdůvodnění pro výběr vhodného způsobu řešení. Student získá zápočet na základě pravidelných konzultací a zpracování jednotlivých příloh.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Diplomový seminář, je příprava studenta na další návaznost výuky předmětu CH06 Specializovaný projekt (S-PST) v zimním semestru 2.ročníku studia navazujícího magisterského programu a současně na zpracovávání diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Zadání studií
2.Vyhodnocení vhodných variant
3.-6.Vypracování půdorysů M1:100
7.Modulová koordinace nosných konstrukcí
8.-9.Řezy 1:100
10.Pohledy 1:100
11.Situace 1:200
12.Technická zpráva
13.Odevzdání práce