Detail předmětu

Diplomový seminář (V-VST)

FAST-CR058Ak. rok: 2018/2019

V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k diplomové práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je diplomová práce vypsána. Shromažďují potřebná vstupní data a podklady k diplomové práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuelního diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je umožnit studentům přípravu a zpracování podkladů a potřebných dat pro vypracování diplomové práce podle individuálního požadavku náplně a rozsahu, který určí vedoucí diplomové práce.
Výstupem semináře je zpracování prezentace diplomové práce.

Prerekvizity

Znalosti z oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, které zahrnují hydrauliku, říční hydrauliku, úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie, technické kreslení v systému Autocad, matematické modelování proudění v tocích

Korekvizity

Odborná komunikace s vodohospodářskými firmami

Doporučené volitelné složky programu

Odborné semináře a konference
Veletrhy a výstavy

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Prezentace hlavních výstupů diplomové práce

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na seminářích (povoleny pouze dvě omluvené absence), průběžné odevzdávání práce ve stanovených termínech

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem diplomového semináře je odevzdání diplomové práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí diplomového semináře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět vede vždy pro každého diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah cvičení předmětu dle konkrétního zadání práce