Detail předmětu

Zděné konstrukce (K)

FAST-BL007Ak. rok: 2018/2019

Historie, druhy a trendy vývoje zděných konstrukcí a jejich navrhování. Základní materiály pro zděné konstrukce. Pevnost a přetvárnost zdiva. Rozbor účinků vzpěru a výstřednosti.
Jednovrstvé nevyztužené stěny a pilíře. Mezní stavy únosnosti. Rozbor základních způsobů namáhání zděných konstrukcí. Mezní stavy použitelnosti.
Konstrukční systémy zděných staveb. Zděné klenby. Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek. Navrhování stěnových keramických dílců. Vyztužené a předpjaté zdivo. Vrstvené stěny. Specifické problémy inženýrských a mostních zděných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost navrhovat zděné objekty. Sestavovat jejich výpočtový model. Zpracovat statický výpočet. Zpracovat výkresovou dokumentaci podle platných předpisů a norem. Schopnost kontrolovat správné technologické provádění zděných konstrukcí.

Prerekvizity

stavební mechanika, pružnost, dimenzování betonových prvků

Korekvizity

nepožaduje se

Doporučené volitelné složky programu

nepožaduje se

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

nepožaduje se

Osnovy výuky

1. Vývoj zděných konstrukcí a jejich navrhování. Materiály pro zděné konstrukce. Konstrukční uspořádání.
2. Pevnosti a deformační vlastnosti zdiva. Vliv štíhlosti.
3. Únosnost zděných prvků namáhaných dostředným a mimostředným tlakem.
4. Únosnost zděných prvků namáhaných ohybem, smykem, tahem a soustředěným tlakem.
5. Mezní stav rozevření trhlin. Mezní stav přetvoření.
6. Všeobecné zásady navrhování zděných konstrukcí a objektů. Statické řešení halových zděných objektů.
7. Statické řešení vícepodlažních zděných budov s poddajnými a s tuhými vodorovnými konstrukcemi.
8. Statické řešení zděných kleneb.
9. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Řešení spřažených prvků s nosníků a tvarovek.
10. Navrhování svislých keramických dílců.
11. Vyztužené, sevřené a předpjaté zdivo. Vrstvené stěny.
12. Specifické problémy inženýrských a mostních zděných konstrukcí.

Cíl

Naučit se navrhovat zděné objekty, sestavovat jejich výpočtový model, zpracovat statický výpočet a výkresovou dokumentaci podle platných předpisů a norem.
Kontrolovat správné technologické provádění zděných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj zděných konstrukcí a jejich navrhování. Materiály pro zděné konstrukce. Konstrukční uspořádání.
2. Pevnosti a deformační vlastnosti zdiva. Vliv štíhlosti.
3. Únosnost zděných prvků namáhaných dostředným a mimostředným tlakem.
4. Únosnost zděných prvků namáhaných ohybem, smykem, tahem a soustředěným tlakem.
5. Mezní stav rozevření trhlin. Mezní stav přetvoření.
6. Všeobecné zásady navrhování zděných konstrukcí a objektů. Statické řešení halových zděných objektů.
7. Statické řešení vícepodlažních zděných budov s poddajnými a s tuhými vodorovnými konstrukcemi.
8. Statické řešení zděných kleneb.
9. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Řešení spřažených prvků s nosníků a tvarovek.
10. Navrhování svislých keramických dílců.
11. Vyztužené, sevřené a předpjaté zdivo. Vrstvené stěny.
12. Specifické problémy inženýrských a mostních zděných konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristiky materiálu. Zděný pilíř namáhaný svislým zatížením.
2. Obvodová stěna budovy s dřevěnými stropy.
3. Interakční diagram zděného pilíře tvaru T.
4. Obvodová nosná stěna patrové budovy (část 1).
5. Obvodová nosná stěna patrové budovy (část 2).
6. Suterénní stěna s výztuží – zatížená zemním tlakem.
7. Stěna zatížená soustředným zatížením.
8. Nadokenní překlad s výztuží.
9. Zděná klenba.
10. Zděný klenutý překlad.
11. Závěrečná korekce.
12. Odevzdání projektu. Zápočet.