Detail předmětu

Provozní spolehlivost vozidel a strojů

ÚSI-1EBPSAk. rok: 2018/2019

Předmět přináší komplexní přehled technik spolehlivosti v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Zvláštní pozornost je věnována otázkám zajišťování spolehlivosti u vozidel a strojů. Předmět pojednává jak o teoretických aspektech tak i praktických aplikacích technik spolehlivosti. Předmět především zahrnuje: modelování spolehlivosti opravovaných a neopravovaných systémů, metody analýzy spolehlivosti, problémy udržovatelnosti a optimalizace údržby, zkoušky spolehlivosti, vyhodnocování spolehlivosti v provozu a ekonomické aspekty zajišťování spolehlivosti. Znalost těchto aplikací je dále upevňována řešením praktických problémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají komplexní přehled o problematice zajišťování spolehlivosti u složitých technických systémů a zejména vozidel a strojů. Získají základní znalosti z teorie spolehlivosti a naučí se modelovat spolehlivost prvků a systémů a provádět základní analýzy spolehlivosti systémů s využitím metod analýzy blokových diagramů bezporuchovosti (RBD), analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýzy stromu poruchových stavů (FTA). Dále se naučí orientovat v problematice údržby, vyhodnocovat informace získané z provozu nebo zkoušek spolehlivosti systémů a provádět základní analýzy nákladů životního cyklu systémů.

Prerekvizity

Student by měl mít základní znalosti z oblasti pravděpodobnosti a statistiky. Dále by měl mít základní znalosti z oblasti konstruování ve strojírenství nebo elektrotechnice.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Způsob a kritéria hodnocení se řídí články 10 až 13 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Podmínky udělení zápočtu: Znalost podstaty a vzájemných souvislostí probíraných problémů a schopnost praktické aplikace jednotlivých metod a postupů. Základními podmínkami udělení zápočtu jsou účast na cvičení a samostatné vypracování zadané práce bez vážných nedostatků.
Zkouška: Při zkoušce jsou prověřovány znalosti teoretických základů spolehlivosti a technik používaných při zabezpečování spolehlivosti vozidel a strojů. Schopnost praktické aplikace teoretických poznatků je prověřována při řešení praktických úloh. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Osnovy výuky

1. Úvod do spolehlivosti, standardizace ve spolehlivosti, program spolehlivosti.
2. Základní definice a pojmy.
3. Základy pravděpodobnosti. Statistické nástroje používané ve spolehlivosti.
4. Modelování spolehlivosti prvků.
5. Modelování spolehlivosti neopravovaných systémů.
6. Modelování spolehlivosti opravovaných systémů. Metody analýzy spolehlivosti I.
7. Metody analýzy spolehlivosti II.
8. Udržovatelnost a zajištěnost údržby.
9. Základy zkoušek spolehlivosti. Zkrácené a zrychlené zkoušky spolehlivosti.
10. Určovací a ověřovací zkoušky spolehlivosti. Zkoušky růstu bezporuchovosti.
11. Sledování a vyhodnocování spolehlivosti v provozu.
12. Ekonomické aspekty zabezpečování spolehlivosti.
13. Informační systémy spolehlivosti, software pro spolehlivost.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy a metodami používanými pro zajištění spolehlivosti u složitých technických systémů a zvláště u vozidel a strojů. Úkolem předmětu je objasnění základů teorie spolehlivosti a vyložení základních technik používaných při zajišťování spolehlivosti v průběhu celého životního cyklu systému. Dalšími úkoly jsou objasnění problematiky údržby, objasnění problematiky zkoušek spolehlivosti, vysvětlení základních aspektů souvisejících se zajišťováním spolehlivosti v provozu a vysvětlení ekonomických aspektů zajišťování spolehlivosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení zameškané výuky se řeší individuálně s garantem předmětu.

Základní literatura

Blischke, W.R. – Murthy D.N.P. Reliability: Modeling, Prediction, and Optimization. New York: John Wiley & Sons, 2000. (EN)
Kececioglu, D. Reliability Engineering Handbook, Vol. 1 & 2. New York: Prentice Hall, 1991. (EN)
Holub, R. – Vintr, Z. Spolehlivost letadlové techniky (elektronická učebnice). Brno: VUT v Brně, 2001. (CS)

Doporučená literatura

Holub, R. Zkoušky spolehlivosti. Brno: VA Brno, 1992. (CS)
Stodola, J. Provozní spolehlivost a diagnostika. Brno: VA Brno, 2002. (CS)
Mykiska, A. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Praha: ČVUT, 2004. (CS)
Havlíček, J. aj. Provozní spolehlivost strojů. Praha: SZN, 1989. (CS)
Daněk, A. Teorie obnovy dopravních prostředků. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do spolehlivosti, standardizace ve spolehlivosti, program spolehlivosti.
2. Základní definice a pojmy.
3. Základy pravděpodobnosti. Statistické nástroje používané ve spolehlivosti.
4. Modelování spolehlivosti prvků.
5. Modelování spolehlivosti neopravovaných systémů.
6. Modelování spolehlivosti opravovaných systémů. Metody analýzy spolehlivosti I.
7. Metody analýzy spolehlivosti II.
8. Udržovatelnost a zajištěnost údržby.
9. Technická diagnostika.
10. Základy zkoušek spolehlivosti. Zkrácené a zrychlené zkoušky spolehlivosti.
11. Určovací a ověřovací zkoušky spolehlivosti. Zkoušky růstu bezporuchovosti.
12. Sledování a vyhodnocování spolehlivosti v provozu.
13. Ekonomické aspekty zabezpečování spolehlivosti.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V souladu s přednáškami.