Detail předmětu

Konstruování

FSI-2KAk. rok: 2018/2019

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou konstrukční (převážně výkresové) dokumentace a jejími zvláštnostmi z hlediska sériovosti výroby, tj. tvorba výkresů odlévaných, kovaných, svařovaných a jiných součástí. Důraz je kladen na optimalizaci funkčního a technologického kótování při tvorbě úplné výkresové dokumentace montážní jednotky (výkres sestavení, výkresy součástí, seznam položek). Pozornost je věnována výpočtům tolerovaných rozměrů a aktuálním trendům v tvorbě dokumentace. Jsou doplněny základní poznatky o vybraných typech strojních částí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Konstruování umožňuje studentům získat znalosti a schopnosti zpracovat úplnou výkresovou dokumentaci montážní jednotky s důrazem na zajištění funkce a zaměnitelnosti s ohledem na technologii výroby jednotlivých součástí. Student se také naučí při tvorbě výkresu součásti aplikovat jejich zvláštnosti vyplývající ze sériovosti výroby těchto součástí.

Prerekvizity

Znalost základů konstruování (základy technického kreslení, výkresové dokumentace, kótování, geometrických tolerancí, základní principy funkčního a technologické kótování) a přehledová znalost materiálových věd (výběr materiálu a jeho normalizace).

Doporučená nebo povinná literatura

SVOBODA, Pavel, BRANDEJS, Jan. Základy konstruování. Vyd.7, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020, 264 s. ISBN 978-80- 7623-034-7. (CS)
SVOBODA, Pavel a BRANDEJS, Jan. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019, 238 s. ISBN 978-80- 7623-010-1. (CS)
Platné normy ISO, EN, ČSN
GIESECKE, Frederick E et al. Technical drawing with engineering graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, c2012, 1 sv. ISBN 978-0-13-509049-7. (EN)
JENSEN, Cecil Howard, Jay D HELSEL a Dennis R SHORT. Engineering drawing & design. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008, 1 v. ISBN 978-0-07-352151-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení, které jsou zaměřeny na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: účast ve cvičeních, úspěšné vypracování grafických prací (programů), testů a pracovních úloh. Student musí splnit všechny čtyři podmínky. Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou základní dokumentace strojních součástí, jejichž polotovarem je odlitek, výkovek a svarek. Dalším cílem je tvorba úplné výkresové dokumentace montážní jednotky. Úkolem předmětu je rozšířit znalosti studentů o poznatky při tvorbě výkresů součástí s ohledem na sériovost výroby a komplexní zpracování výkresové dokumentace celku včetně základních rozměrových výpočtů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor B-MTI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-KSB , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Princip výroby odlitků. Výkresová dokumentace odlitých součástí. Výkres součásti, jejímž polotovarem je odlitek.
2. Požadavky na výkres odlitku, postupový výkres a technologičnost konstrukce odlitku.
3. Tolerance a úchylky v rozměrových obvodech. Metoda úplné zaměnitelnosti, statistická metoda.
4. Metoda skupinové zaměnitelnosti, kompenzační metoda a způsoby kompenzace rozměrů.
5. Kótování a přesnost ozubených a řetězových kol. Řemenice. Přehled výkresové dokumentace objemově tvářených dílců. Technologičnost konstrukce výkovků.
6. Svařované dílce a jejich výkresová dokumentace.
7. Technologické požadavky a technologičnost konstrukce svařovaných součástí. Materiály pro technologii svařování.
8. Moderní trendy v konstrukční dokumentaci, bezvýkresová dokumentace, 3D tisk.
9. Výkresová dokumentace plošně tvářených součástí. Pájené, lepené a nýtované spoje.
10. Algoritmus konstrukčního procesu. Přehled požadavků na technickou dokumentaci, seznam položek a technickou zprávu.
11. Vybrané kapitoly z částí strojů. Pohony a pružiny z hlediska jejich dokumentace.
12. Mechanické spojky – přehled a základní pravidla jejich užití.
13. Základní mechanismy – přehled a jejich dokumentace.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výkresová dokumentace odlitých součástí. Zadání 1. programu (P1) - odlitky. Návrh formování odlitku.
2. Výkresová dokumentace odlitých součástí. Specifikace funkčních požadavků. Konzultace P1.
3. Tolerance a úchylky v rozměrových obvodech - metoda úplné zaměnitelnosti - příklady. Konzultace P1. Zadání PU - Rozměrové obvody.
4. Tolerance a úchylky v rozměrových obvodech - metoda kompenzační - příklady. Zadání P2 - Ozubené soukolí. Předběžný výpočet. Konzultace P1.
5. Kótování a přesnost ozubených kol. Úvod do dokumentace objemově tvářených součástí. Odevzdání P1.
6. Výkres svařence pro svařování a obrábění, výkresy dílců svařence. Vyhodnocení P1. Zadání P3 - Svařenec. Konzultace P2.
7. Výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva – základní pravidla. Odevzdání P2. Konzultace PU a P3.
8. Kontrolní test I. Konzultace PU a P3.
9. Vyhodnocení kontrolního testu I a programu P2. Konzultace P3.
10. Výkresová dokumentace plošně tvářených součástí - příklady. Odevzdání P3. Vyhodnocení PU.
11. Kontrolní test II (zpracování výkresu součásti ve cvičení).
12. Vyhodnocení P3. Vyhodnocení kontrolního testu II. Celkové vyhodnocení odevzdaných prací. Opravy programů.
13. Kontrola úplnosti programů a PÚ. Klasifikovaný zápočet.