Detail předmětu

Praktická metalografie

FSI-0PMAk. rok: 2018/2019

Studium řešení reálných výrobních problémů a konkrétních poškození (selhání) součástí na základě komplexní strukturní a fázové analýzy materiálu.
Seznámení se s materiálovými analýzami souvisejícími s použitím nevhodného materiálu, mikrostruktury, chemického složení, tepelného či chemicko-tepelného zpracování nebo neoptimálního technologického procesu výroby. Řešení záměny materiálu či dodavatelsko-odběratelských rozepří při specifikaci materiálových charakteristik.
Konfrontace nabytých znalostí z oblasti materiálových věd se skutečnými potřebami technické praxe.
Množství a rozmanitost řešených problematik i materiálů vychází z víc než dvacetileté intenzivní spolupráce garantky předmětu s průmyslem.

Výsledky učení předmětu

Osvojení si metodiky hodnocení reálných problémů z technické praxe souvisejících s materiálem a jeho jakostí a technologií jeho zpracování.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti a základní znalosti matematiky, fyziky a chemie ze střední školy. Znalosti z oblasti materiálových věd odpovídající úrovni vyučovaných předmětů BUM , 3SV, atp.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je veden iterativní formou diskuze nad konkrétní problematikou a doplněním potřebných teoretických znalostí nutných k jejímu zdárnému řešení.
V případě zájmu je prováděna příprava metalografických preparátů a vlastní mikroskopické pozorování, případně další doplňkové analytické metody potřebné pro řešení dané problematiky.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení na základě aktivního přístupu během výuky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení se s metodikou hodnocení reálných výrobních problémů.
Osvojení si základních metod přípravy, pozorování a vyhodnocení makro a mikro struktury kovových a nekovových materiálů pomocí moderních metod světelné a elektronové mikroskopie.
Implementace teoretických znalostí z oblasti materiálových věd do reálných analýz příčin poškození.
Hodnocení reálných výrobních problémů souvisejících s poškozením součásti po provozním namáhání, případně v průběhu technologie jeho výroby.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Studium řešení reálných výrobních problémů a konkrétních poškození (selhání) součástí na základě komplexní strukturní a fázové analýzy materiálu.
Seznámení se s materiálovými analýzami souvisejícími s použitím nevhodného materiálu, mikrostruktury, chemického složení, tepelného či chemicko-tepelného zpracování nebo neoptimálního technologického procesu výroby. Řešení záměny materiálu či dodavatelsko-odběratelských rozepří při specifikaci materiálových charakteristik.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Bezpečnost práce v metalografických laboratořích. Predikace vlastností na základě strukturních charakteristik.
2.Odběr vzorků pro metalografický rozbor. Výběr místa odběru vzorku. Orientace vzorku, plocha výbrusu. Technologické aspekty vhodnosti výběru vzorku. Ovlivnění struktury metodou odběru.
3.Broušení a leštění vzorků pro světelnou mikroskopii. Mechanické leštění, elektrolytické leštění, chemické leštění. Laboratorní technika poloautomatické a automatické přípravy metalografických preparátů. Leptání, barevné leptání.
4.Pozorování strukturních objektů v neleptaném stavu. Stanovení čistoty oceli. Baumannův otisk. Pozorování naleptaných preparátů (výběr). Makroskopické leptání a pozorování.
5.Příprava replik. Příprava folií. Vzorky pro rastrovací elektronovou mikroskopii.
6.Výběr nejfrekventovanějších typů oceli a druhů litin a jejich hodnocení struktury z hlediska ČSN.
7.Samostatná práce. Příprava vzorku a hodnocení struktury ( volba metody) zadaného materiálu ze slitiny železa.
8.Specifika přípravy preparátu ze slitin mědi(Cu, bronzy lité a tvářené, mosazi lité a tvářené).
9.Příprava výbrusu ze slitin hliníku slévárenských a tvářených, vytvrditelných i nevytvrditelných.
10.Studium koroze ( hlavní zásady). Studium kavitace. Možnosti studia únavových procesů. Studium likvací, segregací a dalších nehomogenit.
11.Metalografie bimetalů a sendvičových kompozitů. Základní aspekty přípravy kovokeramických materiálů, SAPů a slinutých karbidů.
12.Systemizace a klasifikace lomů. Metody studia lomových ploch.
13.Metody kvantitativního hodnocení struktury. Prostorové uspořádání strukturních složek (stereologické modely).