Detail předmětu

Fyzikální proseminář V

FSI-0FSAk. rok: 2018/2019

Stav systému (funkce degenerace, entropie); Dva systémy v kontaktu (teplota, chemický potenciál, tlak); Základy termodynamiky (termodynamická identita, nevratné děje); Základy statistické fyziky (Boltzmannův a Gibbsův faktor); Plyn atomů (Boseho-Einsteinovo rozdělení, Boltzmannovo rozdělení, ideální plyn, základy kinetické teorie plynů, neideální plyn); Fermiho plyn (Fermiho-Diracovo rozdělení, termodynamické veličiny popisující Fermiho plyn); Pevná látka (Einsteinův model, Debyeův model, teplotní roztažnost, záření černého tělesa); Rozhraní pevné a kapalné fáze (Kelvinova rovnice, kontaktní úhel)

Výsledky učení předmětu

Znalosti definic, zákonů a podmínek jejich platnosti v oblastech uvedených v osnově. Důraz je kladen na pěstování dovednosti řešit fyzikální problémy na základě obecných znalostí získaných na přednášce.

Prerekvizity

Integrální a diferenciální počet.

Doporučená nebo povinná literatura

C. Kittel: Thermal physics. Wiley, New York 1969. (EN)
R. Kalousek: Jemný úvod do statistické fyziky a termodynamiky. Internetové stránky Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně (CS)
L. D. Landau, E. M. Lifshitz: Statistical Physics. Part 1, Course of Theoretical Physics. ELSEVIER 2006 (EN)
J. Kvasnica: Statistická fyzika. Academia, Praha 1983 (CS)
J. Kvasnica: Termodynamika. SNTL, Bratislava 1965 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je provedeno na základě diskuse nad tématy, jež byly probrány.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět je koncipován tak, aby podporoval aktivní přístup studentů k náplni jejich studia. Cílem je schopnost aktivně sledovat výklad formou intenzivní spolupráce vyučující - student.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro úspěšné absolvování předmětu je účast povinná. V případě omluvené neúčasti se student individuálně domluví s vyučujícím na způsobu náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět doplňuje učivo probírané v rámci přednášky Kvantová a statistická fyzika oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie. Studenti si vhodnou formou osvojují a procvičují úlohy z některých kapitol statistické fyziky a termodynamiky. Osvojované znalosti patří k základním vědomostem v aplikované fyzice.