Detail předmětu

Fyzikální proseminář IV

FSI-0FQAk. rok: 2018/2019

Předmět Fyzikální proseminář IV doplňuje učivo probírané v rámci přednášky Obecná fyzika IV oboru Fyzikální inženýrství. Studenti si vhodnou formou osvojují a procvičují základy kvantové mechaniky tak, aby byli schopni zákonitosti užít při řešení některých fyzikálních problémů. Osvojované znalosti patří do základu fyziky mikrosvěta.
Volná částice. De Broglieho vlna.
Stacionární Schrödingerova rovnice. Částice ovlivněna různými typy potenciálů.
Vlnové klubko.

Výsledky učení předmětu

Znalosti definic, zákonů a podmínek jejich platnosti v oblastech uvedených v osnově. Důraz je kladen na pěstování dovednosti řešit fyzikální problémy na základě obecných znalostí získaných na přednášce.

Prerekvizity

Znalosti ze středoškolské fyziky mikrosvěta. Integrální a diferenciální počet.

Doporučená nebo povinná literatura

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. VUTIUM, Brno 2001.
Dub., P., Spousta, J., Zlámal, J.: Kvantová mechanika. http://physics.fme.vutbr.cz/files/opory/pdf/QM/QM.pdf

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Uděluje se klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět je koncipován tak, aby podporoval aktivní přístup studentů k náplni jejich studia. Kapitoly a témata mají možnost vybírat právě studenti. Cílem je schopnost aktivně sledovat výklad formou intenzivní spolupráce vyučující - student.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro úspěšné absolvování předmětu je účast povinná. V případě omluvené neúčasti se student individuálně domluví s vyučujícím na způsobu náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova z větší části koresponduje s přednáškou Obecná fyzika IV. Obsah probírané látky je dosti závislý na momentálním stavu znalostí přítomných studentů a je průběžně přizpůsobován jejich potřebám.