Detail předmětu

Organická a makromolekulární chemie

FSI-TOMAk. rok: 2018/2019

Organická chemie jako vědní obor. Složení, vazby a vlastnosti organických sloučenin. Typy organických vzorců, konstituce a izomerie. Charakteristiky organických reakcí, reakční schémata. Rozdělení organických sloučenin: uhlovodíky, deriváty uhlovodíků. Základy názvosloví organické chemie. Makromolekulární chemie a její místo v polymerní vědě. Základní definice, podmínky vzniku makromolekul. Pojem a definice monomeru. Struktura a názvosloví polymerů Velikost a distribuce polymerních molekul. Skupenské stavy a nadmolekulární struktura. Postupné polymerace: polykondenzace a polyadice. Řetězové polymerace: radikálové, iontové a koordinační polyadice. Kopolymerace. Významné průmyslové polymery: technologie výroby, vlastnosti a aplikace. Reologie a zpracování polymerů.

Výsledky učení předmětu

Kurz usnadní studentům orientaci při výběru diplomového úkolu. Získání všeobecného znalostí v oblasti organických makromolekulárních látek jim umožní lépe pochopit nové technologické procesy aplikovatelné při vývoji moderních materiálů.

Prerekvizity

Obecná a fyzikální chemie, obecná fyzika a termodynamika.

Doporučená nebo povinná literatura

SOLOMONS, T.W.G., FRYHLE C.B.: Organic Chemistry; J.Wiley,8thEd, 2004
CAMPBELL, I.M.: Introduction to Synthetic Polymers; Oxford Univ.Press, 2000
KUČERA M.: Vznik makromolekul I. Obecné poznatky o zákonitostech tvorby polymerů, VUTIUM, Brno 2003, ISBN 80-214-2127-4. (CS)
KUČERA, M.: Vznik makromolekul II. - Vutium, Brno 2003
KUČERA, M.: Vznik makromolekul I. - Vutium, Brno 2003 (CS)
MLEZIVA, J.: Polymery - Sobotáles, Praha 1993

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studenta bude zohledňovat jednak jeho práci ve cvičení, jednak výsledky písemného testu a diskuze nad zadanými tématy při zkoušce (k přípravě povoleny poznámky z přednášek).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět seznamuje studenty se základy organické a makromolekulární chemie v rozsahu vhodném pro studium některých inženýrských oborů, např. pro nanotechnologie. Cílem je objasnění základních vlastností organických a zejména makromolekulárních látek, technologie výroby a zpracování významných polymerů a jejich aplikace v materiálovém inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na cvičení je povinná a je sledována vyučujícím. Způsob nahrazení zmeškané výuky ve cvičení bude stanovena vyučujícím na základě rozsahu a obsahu zmeškané výuky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Organická chemie jako vědní obor (1 vyuč. hodina).
Složení, vazby a vlastnosti organických sloučenin (2 - 3).
Typy organických vzorců, konstituce a izomerie (4).
Charakteristiky organických reakcí, reakční schémata (5 - 6).
Rozdělení organických sloučenin: uhlovodíky, deriváty uhlovodíků (7 - 12).
Základy názvosloví organické chemie (13).
Makromolekulární chemie a její místo v polymerní vědě (14).
Základní definice, podmínky vzniku makromolekul (15 - 16).
Definice a typy monomerů (17 - 18).
Struktura a názvosloví polymerů (19 - 20).
Velikost a distribuce polymerních molekul (21 - 22).
Skupenské stavy a nadmolekulární struktura (23 - 24).
Postupné polyreakce: polykondenzace a polyadice(25 - 28).
Řetězové polyreakce: radikálové, iontové a koordinační polyadice (29 - 34).
Kopolymerace (32).
Významné průmyslové polymery: technologie výrob, vlastnosti a aplikace (29 - 34).
Reologie a zpracování polymerů (38 - 39).

Cvičení s počítačovou podporou

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Složení, vazby a vlastnosti organických sloučenin.
Typy organických vzorců, konstituce a izomerie.
Charakteristiky organických reakcí, reakční schémata.
Rozdělení organických sloučenin: uhlovodíky, deriváty uhlovodíků.
Základy názvosloví organické chemie.
Struktura a názvosloví polymerů.
Skupenské stavy a nadmolekulární struktura.
Postupné polyreakce: polykondenzace a polyadice.
Řetězové polyreakce: radikálové, iontové a koordinační polyadice.

Laboratoře a ateliéry

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Viz cvičení.