Detail předmětu

Daňová soustava

ÚSI-ESDANAk. rok: 2018/2019

Předmět přibližuje daňovou soustavu České republiky. Seznamuje studenty se základními aspekty hmotněprávní úpravy jednotlivých daní, přičemž pozornost je koncentrována především na daně přímé. Okrajově jsou studenti rovněž seznámeni s principy procesní úpravy správy daní.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát konstrukci daní obsažených v daňové soustavě ČR. Studenti si osvojí základní pojmy a dovednosti potřebné pro porozumění běžným daňovým otázkám a záležitostem, stejně jako znalosti nutné pro řešení jednodušších daňových problémů. Studenti budou schopni samostatně zpracovat daňová přiznání pro přímé daně pro jednodušší případy.

Doporučená nebo povinná literatura

VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. 13. aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2014, 393 s. ISBN 978-80-87480-44-1. (CS)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů (CS)
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (CS)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (CS)
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (CS)
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci přednášek jsou studenti seznámeni s východisky a základní právní úpravou jednotlivých daní. V rámci cvičení je procvičována odpřednášená látka. Studenti řeší modelové příklady (určování daňové povinnosti, vyplňování daňových přiznání).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné zvládnutí závěrečného testu, který je průřezově zaměřen na prověření znalostí odpřednášené a procvičené látky. Klasifikovaný zápočet má
podobu testu (tzv. multichoice test) – 30 otázek s dílčími 3 podotázkami (pouze jedna odpověď je správná). Pro úspěšné zvládnutí je třeba získat min. 50% z celkového počtu možných bodů. Délka trvání testu: 45 minut.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Daňová soustava – definice, vývoj, význam, porovnání daňových soustav, determinanty daňových soustav, vliv unijního práva na formování daňových soustav, konstrukční prvky daňových zákonů.
2. Daň z příjmů fyzických osob (předmět, osvobození, dílčí základy daně z příjmů fyzických osob – obecně).
3. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti).
4. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy z kapitálu, z nájmu a ostatní příjmy).
5. Daň z příjmů fyzických osob (prostředky daňové optimalizace (nezdanitelné části základu daně), položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, daňové přiznání, roční zúčtování záloh).
6. Daň silniční – předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání.
7. Daň z nemovitých věcí – daň z pozemku (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání)
8. Daň z nemovitých věcí – daň ze staveb a jednotek (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání).
9. Daň z nabytí nemovitých věcí (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání).
10. Daň z příjmů právnických osob (poplatníci, předmět daně, osvobození, základ daně).
11. Daň z příjmů právnických osob (sazba daně, možnosti daňové optimalizace, daňové přiznání).
12. Daň z přidané hodnoty (princip fungování na pozadí unijní úpravy, předmět daně).
13. Daň z přidané hodnoty (základ daně, sazby daně, daňové přiznání, povinná hlášení).

Cíl

Cílem předmětu se seznámit studenty s daněmi obsaženými v současné daňové soustavě České republiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali širší povědomí o jednotlivých daních a dále, aby byli schopni sami pro jednodušší případy vyplnit příslušná daňová přiznání u přímých daní. Důraz je v rámci koncepce předmětu kladen na právní úpravu zdaňování příjmů fyzických osob.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná. Účast na cvičeních je povinná a je vyžadována aktivní účast studentů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor