Detail předmětu

Správní právo

ÚSI-ESSPPAk. rok: 2018/2019

Obsahem předmětu je vymezení problematiky správního práva, veřejné správy, a to nejenom z poheldu teoreticko vědního, ale i z poheldu praktického. Předmět vymezí správní právo obecné, procesní, zvláštní a trestní. Obsahem obecné části správního práva bude vymezení veřejné správy, její členění, organizace veřejné správy, záruky zákonnosti, kontrola veřejné správy. Obsahem správního práva procesního bude seznámení s jednotlivými procesy ve veřejné správě. Obsah zvláštní části správního práva pak bude reflektovat zaměření studijního programu.

Výsledky učení předmětu

Student po úspěšném absolvování předmětu Správní právo rozumí charakteru veřejné správy, členění veřejné správy, organizaci veřejné správy, povaze a účelu správního práva procesního jako součásti správního práva, zná teoretické i praktické poznatky o základech a konkrétní úpravě jednotlivých procesních forem činnosti správních orgánů, je schopen vysvětlit a vymezit záruky zákonnosti, popsat kontrolní mechanismy ve veřejné správě, má znalost o vybraných problémech zvláštní části správního práva, je schopen aplikovat jednotlivé instituty na postupy podle konkrétních ustanovení zákona.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Písemná část zkoušky zahrnuje jednak testovou část, nabízející odpovědní varianty, tak otázky, u nichž je třeba formulovat vlastní odpověď.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Veřejná správa a správní právo (obecné vymezení veřejné správy, státní správa, samospráva, obecné pojmy správního práva a veřejné správy). Organizace veřejné správy (ústřední orgány státní správy, orgány státní správy, orgány profesní a zájmové samosprávy, orgány samosprávy).
2. Správní akty a jiné formy činnosti (funkce a metody působení veřejné správy, formy činnosti veřejné správy, správní akty – normativní, individuální, veřejnoprávní smlouvy, faktické úkony s přímými právními důsledky).
3. Záruky zákonnosti (jednotlivé systémy záruk zákonnosti). Ochrana osobních údajů.
4. Kontrola veřejné správy (formy kontroly a jejich členění dle orgánů, které ji vykonávají).
5. Správní řízení obecně (pojem a charakteristika správního řízení, základní zásady správního řízení).
6. Postupy podle správního řádu (působnost správního řádu, subjekty správního řízení, průběh správního řízení, správní rozhodnutí, přezkoumávání správního rozhodnutí).
7. Správní právo trestní (správně právní odpovědnost za přestupky).
8. Stavební právo veřejné (obecné principy stavebního práva veřejného a jeho odlišení od stavebního práva soukromého, územní plánování, územní řízení, jeho druhy, postup, stavební řízení, ohlašování staveb, stavby bez povolení a ohlášení, užívání staveb, odstraňování staveb).
9. Katastr nemovitostí (organizace správy na úseku katastru nemovitostí, obsah správy na úseku katastru nemovitostí).
10. Ochrana kulturních památek (postupy při zajišťování ochrany kulturních památek, prohlašování stavby za kulturní památku, zvláštní režimy).
11. Vnitřní správa (správa na úseku osobního stavu obyvatel, správa na úseku bezpečnosti a azylu).
12. Správa na úseku dopravy (drážní doprava, silniční doprava a pozemní komunikace, letecká doprava, lodní doprava).
13. Správa na úseku zdravotnictví (zdravotní péče, zdravotní pojištění). Správa na úseku školství (základní, střední a vysoké školství).

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout teoretický základ problematiky správního práva, a to jak z pohledu teoretického, tak praktického včetně aktuálních změn. Hlavní témata budou vyučována se zohledněním procesu probíhajících reforem veřejné správy. Ve smyslu systematiky správního práva jako pedagogické disciplíny je potom předmět členěn na části obecnou, procesní a zvláštní. V rámci obecné části se studenti seznámí s obecnými pojmy veřejné správy, organizační strukturou veřejné správy, základy dělení veřejné správy na samosprávu a státní správu, formami činnosti veřejné správy, kontrolou veřejné správy a obecnými principy záruk zákonnosti. V části procesní se studenti seznámí s obecnými základy správního řízení a jinými formami činnosti správních orgánů (veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy). V části zvláštní se budou studenti věnovat vybraným částem a základním pojmům a institutům veřejné správy v odvětvích správního práva souvisejících se zaměřením studijního programu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor