Detail předmětu

Občanské a obchodní právo

ÚSI-ESOOPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na české obecné soukromé právo (občanské právo). Základem jsou obecná soukromá práva osobní a majetková, a to práva absolutní i relativní.
Obsahově je předmět zaměřen na obecné uvedení do občanského práva, na právní principy, skutečnosti v právním smyslu, osoby v právním smyslu včetně všeobecného osobnostního práva, přehled právnických osob,
právo vlastnické a jiná věcná práva včetně práva zástavního, právo dědické, právo smluvní včetně práva spotřebitelského a na právo deliktní včetně práva škodního.

Výsledky učení předmětu

Studenti mají získat:
- přehledovou všeobecnou znalost českého občanského práva v mezinárodním a komunitárním kontextu
- základní specifické znalosti občanského práva se zaměřením na studované obory (jako je právo k nemovitostem a právo škodní v dopravě)

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Doporučená nebo povinná literatura

Ronovská, K. - Dobrovolná, E. - Lavický, P.: Úvod do soukromého práva. Obecná část. 2. upr. vyd. Brno: Čes. společ. pro civilní právo procesní 2018. (CS)
Ronovská, K. – Dobrovolná, E. – Lavický, P.: Úvod do soukromého práva. Zvláštní část. 2., přepr. vyd. Brno: Čes. spol. pro civ. právo proces. 2020. ISBN 978-80-88248-01-9 (CS)
Janečková, E. - Horálek, V. (eds.): Encyklopedie soukromého práva. Praha: Linde 2012 (CS)
Janečková, E. - Horálek, V. (eds.): Encyklopedie soukromého práva. Praha: Linde 2012. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška testová

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obecné uvedení do občanského práva a do jeho mezinárodního a komunitárního kontextu.
2. Právní principy.
3. Skutečnosti v právním smyslu.
4. Osoby v právním smyslu včetně všeobecného osobnostního práva.
5. Přehled právnických osob.
6. Právo vlastnické a jiná věcná práva včetně práva zástavního.
7. Právo dědické.
8. Právo smluvní včetně práva spotřebitelského a postavení podnikatele.
9. Právo deliktní včetně práva škodního.
10. Zvláštnosti právní úpravy v obchodním styku: podnikatel, obchodní závod, obchodní tajemství, výklad práva
11. Zvláštnosti právní úpravy v obchodním styku: podnikatel, obchodní závod, obchodní tajemství, výklad práva - pokračování
12. Právní postavení, vznik, přeměny a zánik obchodních korporací.
13. Zvláštní pozornost: civilní status společnosti s ručením omezeným

Cíl

Cílem studia je přehledové seznámení s českým občanským a obchodním právem pro neprávníky, a to se zvláštním zaměřením na studované obory. Základem jsou obecná soukromá práva osobní a majetková, a to práva absolutní i relativní. Obsahově je předmět zaměřen na obecné uvedení do soukromého práva a do jeho mezinárodního a evropsko-unijního, na právní principy, skutečnosti v právním smyslu, osoby v právním smyslu, všeobecného osobnostního práva, přehled právnických osob, právo vlastnické a jiná věcná práva, právo dědické, právo smluvní včetně práva spotřebitelského a postavení podnikatele a na právo deliktní včetně práva škodního. Dále je předmět zaměřen na část obchodní, která se věnuje zejména zvláštním právní úpravy v obchodním styku a dále postavení obchodních korporací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Srncová, H.: Zdaňování příjmů z brigád. Exkurz. (Presentace). (cs)