Detail předmětu

Ekonomika podniku

ÚSI-ESEKOAk. rok: 2018/2019

Předmět je jzaměřen na podstatu, cíle a funkce podniku, majetek a kapitál, oceňování majetku a závazků, výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby, cash flow a likviditu. Součástí předmětu je operativní výkonnost podniku, finanční a investiční činnost, ekonomické rozhodování - kalkulace, manažerské pojetí nákladů, rozpočty, vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady a nástroji ekonomického řízení (finanční účetnictví, rozbory, interní audit. Předmět seznamuje i s dalšími podnikovými činnostmi jako je výroba, nákup, personalistika. Po absolvování budou studenti schopni posoudit a prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na základě získaných vědomostí a dovedností studenti by měli být schopni v rámci semestrální práce aplikovat a řešit některou z činností podniku ve vybraném podniku a z hlediska praktického pochopit vzájemné ekonomické souvislosti v rámci podniku.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou (max. 60 bodů). Celkové hodnocení předmětu je dáno součtem bodů ze zápočtu a zkoušky na klasifikační stupnici bodového hodnocení ECTS .

Zápočet je udělen na základě splnění požadavků:
1) vypracování seminární práce (max. 10 b.)
2) zpracování samostatných úkolů (max. 10 b.)
3) zápočtový test (max. 20 b. min. 10 b.)


Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 - 90
B 89 - 80
C 79 - 70
D 69 - 60
E 59 - 50
F 49 - 0

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod. Podstata, cíle a funkce podniku. Podnikatelský plán. Třídění podniku. Okolí podniku.
2. Rozvaha. Majetek a kapitál. Pracovní a čistý kapitál. Likvidita. Zadluženost. Optimální kapitálová struktura. Oceňování majetku a závazků.
3. Výkaz zisku a ztráty. Výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby.
4. Operativní výkonnost podniku.
5. Ekonomické rozhodování - Kalkulace úplných nákladů. Vztah mezi ziskem,objemem výroby, cenou a náklady.
6. Manažerské pojetí nákladů (kalkulace variabilních nákladů).
7. Členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení orientované na rozhodování, oportunitní náklady.
8. Krátkodobé rozhodovací úlohy. Úlohy CVP. Citlivostní analýza.
9. Strategické nákladové řízení- kalkulace podle dílčích aktivit - metoda ABC.
10. Finanční řízení podniku. Finanční analýza. Řízení oběžného majetku. Hodnotové řízení podniku.
11. Investiční řízení podniku.
12. Nástroje ekonomického řízení (finanční účetnictví, nákladové a manažerské účetnictví).
13. Rozpočetnictví v tržních podmínkách. Rozbory. Interní audit.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie. Součástí předmětu je řízení cash-flow, operativní výkonnosti podniku, hodnotové řízení podniku a dále investiční a ekonomické rozhodování, manažerské pojetí nákladů a kalkulace. Předmět seznamuje studenty s nástroji ekonomického řízení - manažerské, nákladové a finanční účetnictví, rozbory, interní audit. Předmět navazuje na obdorné předměty vyučované na bakalářských stupních studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování testu a splnění požadavků pro získání zápočtu. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor