Detail předmětu

Státní správa a samospráva

ÚSI-ERSTSAk. rok: 2018/2019

Předmět představuje ucelené a podrobné zpracování obecní, zejména majetkoprávní problematiky obcí, krajů a státu, zaměřené na nemovitý majetek.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehledné znalosti z rozsáhlého souboru předpisů pro státní správu a samosprávu v majetkoprávní oblasti, základních znalostí z dílčí oblasti týkající se správy, evidence, hospodaření a nakládání s nemovitým majetkem samosprávných celků a dále hlubokých znalostí otázek souvisejících s oceňováním nemovitého majetku pro potřebu státu a obcí.

Prerekvizity

Zvláštní prerekvizity nejsou požadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

HAVLAN, P.; JANEČEK J. a kol. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7502-057-4. (CS)
ÚZ č. 1192 - Obce, kraje, hl. město Praha, úředníci obcí a krajů, obecní policie. Ostrava: Nakladatelství Sagit, a.s., 2017. (CS)
ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávních celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, majetek státu. Ostrava: Nakladatelství Sagit, 2017. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné vypracování dvou kontrolních testů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Pojem státu, právní stát. Politický systém ČR. Administrativní rozdělení - kraje, okresy, správní obvody, statistické oblasti (NUTS), euroregiony.
2. Obecní zřízení v ČR - smíšený systém. Působnost (věcná, územní a osobní) a pravomoc obce. Samostatná a přenesená působnost obce. Orgány obce, orgány zastupitelstva obce a rady obce, místní právní předpisy, hospodaření obce. Krajské zřízení, vývoj krajského stupně veřejné správy, právní subjektivita, právo na samosprávu. Hospodářská kontrola nakládání a hospodaření s nemovitým majetkem. Vztah státu, krajů a obcí.
3. Majetek obcí. Samostatná působnost obce - hospodaření s majetkem, právo mít vlastní majetek a samostatně s ním hospodařit. Účelné a hospodárné využití majetku obce a jeho ochrana. Disponování s nemovitým majetkem obce - záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku. Stanovení ceny při úplatném převodu majetku. Příprava a praktická realizace majetkové dispozice obce.
4. Způsoby oceňování nemovitého majetku státu, krajů a obcí při přípravě a realizaci jednotlivých typů majetkových dispozic. Péče řádného hospodáře. Poznatky ke znaleckému oceňování nemovitostí.
5. Postup obcí při přípravě a projednávání návrhů dispozic s vlastním nemovitým majetkem - nabídkové řízení, prodej nebo pronájem přímému zájemci.
6. Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových organizací. Základ daně z nabytí nemovitých věcí.
7. Správa a prodej obecního bytového fondu. Obvyklá cena pronajatých bytů a domů. Ekonomické a sociální nájemné. Problematika veřejné podpory, prvky veřejné podpory, nejčastější formy veřejné podpory, výjimky při poskytování veřejné podpory. Regulace cen.
8. Cenové mapy stavebních pozemků obcí. Princip konstrukce cenové mapy daný právními předpisy, ukázka jeho praktické aplikace při tvorbě mapy.
9. Postup orgánů veřejné správy při zajištění práva občanů a fyzických osob na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Místní poplatky.
10. Problematika zadávání veřejných zakázek a nabídkových řízení obcí, definice, rozdělení veřejných zakázek, hodnocení nabídek - kritérium ekonomické výhodnosti a nejnižší nabídkové ceny.
11. Partnerství veřejného a soukromého sektoru v EU a v podmínkách ČR. Role soukromého sektoru při poskytování veřejných služeb. Evropské zdroje, možnosti financování ze zdrojů EU, strukturální a kohezní politika, komunitární programy, národní rozvojový plán, regionální politika.
12. Ochrana osobních údajů. Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) – nová právní úpravu ochrany osobních údajů.
13. Shrnutí probírané látky, aktuální otázky veřejné správy, kontrolní test.

Cíl

Studijním cílem je získání ucelených znalostí z rozsáhlého souboru předpisů pro státní správu a samosprávu, tak, aby studenti byli schopni řešit obecní problematiku, se kterou se běžně setkávají pracovníci obcí, městských úřadů, krajských úřadů, bytových družstev, správci majetku, realitních kanceláří a další.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor