Detail předmětu

Stavební právo

ÚSI-ERSTPAk. rok: 2018/2019

Úkolem předmětu je seznámit posluchače s problematikou veřejného stavebního práva a s jeho aktuálními změnami. V rámci tohoto předmětu bude pozornost zaměřena na vysvětlení základních pojmů veřejného stavebního práva, územního plánování, jednotlivých postupů stavebních úřadů dle stavebního zákona, a to se zaměřením na úpravu stavebního zákona v jeho aktuální podobě.

Výsledky učení předmětu

Student po úspěšném absolvování předmětu veřejné stavební právo zná základní teoretické a praktické poznatky z oblasti veřejného stavebního práva, je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi stavebním právem a správním právem, dovede vhodně aplikovat právní předpisy na různé příklady z praxe, umí navrhnout řešení jednotlivých konkrétních případových studií a je schopen zdůvodnit vybrané řešení případové studie.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (CS)
Zákon č. 184/2006 Sb. zákon o vyvlastnění (CS)
Zákon č. 186/2006 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (CS)
PRŮCHA, P.; KLIKOVÁ, A. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. Učebnice -512. ISBN 978-80-210-7062-2 (CS)
KLIKOVÁ, A.; HAVLAN, P. Stavební právo : praktická příručka. 3. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2009. 223 s. ISBN 9788072017645 (CS)
PRŮCHA, P.; GREGOROVÁ, J. Stavební zákon. Praktický komentář. In Stavební zákon. Praktický komentář. první. Praha: Leges Praha, 2017. s. 53-101,381-394,447-454,537-546, 113 s. Leges. ISBN 978-80-7502-180-9 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti jsou ověřeny zkouškou. Zkouška se sestává z písemného testu. Test bude zaměřen jak teoreticko vědně, tak prakticky na řešení konkrétních příkladů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vymezení veřejného a soukromého stavebního práva.
2. Základní pojmy, definice a instituty stavebního práva
3. Historický vývoj stavebního práva (souvislosti s recentní právní úpravou)
4. Základní přehled o struktuře územního plánování (Základní nástroje územního plánování - územně plánovací podklady, politika územního rozvoje)
5. Součinnost vlastníků technické infrastruktury. Dotčené orgány vystupující v řízeních a postupech dle stavebního zákona (ochrana kulturních památek, ochrana životního prostředí, aj.)
6. Katastr nemovitostí (organizace správy na úseku katastru nemovitostí, obsah správy na úseku katastru nemovitostí a souvislosti s činnostmi dle stavebního zákona)
7. Územní rozhodování obecně, územní souhlas (Typy územních rozhodnutí, formy územního rozhodování – klasické územní řízení, zkrácené, veřejnoprávní smlouva)
8. Stavební řízení. Stavby bez povolení a ohlášení. Ohlašování staveb. Autorizovaný inspektor. Veřejnoprávní smlouva.
9. Kolaudace a užívání staveb
10. Odstraňování staveb. Správní delikty.
11. Speciální stavby (stavby vodních děl, stavby pozemních komunikací).
12. Stavební dozor, pravomoci a povinnosti, zvláštními pravomocemi stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě.
13. Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, ochranou veřejných zájmů.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout teoretický základ problematiky veřejného stavebního práva, a to jak z pohledu teoretického, tak praktického, včetně aktuálních změn. Hlavní témata budou vyučována se zohledněním procesu probíhajících reforem veřejné správy. V rámci tohoto předmětu bude pozornost zaměřena na vysvětlení základních pojmů veřejného stavebního práva, jednotlivých postupů stavebních úřadů dle stavebního zákona, a to se zaměřením na úpravu územního plánování, stavebního řádu a souvisejících otázek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor