Detail předmětu

Trestní právo

ÚSI-EDTRPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na pochopení zásad a cílů trestněprávní regulace a získání orientace v systému trestněprávních norem, soustavě orgánů činných v trestním řízení a v právech a povinnostech účastníků trestního procesu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost pracovat s pojmy, kategoriemi a strukturami trestního práva včetně trestního procesu a schopnost orientovaného praktického využití poznatků.

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

Novotný, F.: Praktikum Trestní právo hmotné, Plze'n, 2005. (CS)
Novotný, F.: Praktikum Trestní právo procesní, Plzeň, 2006. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Výuka předmětu bude ukončena zápočtem, podmínkou jeho uděleni je úspěšné absolvování písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pojem, zásady a struktura trestního práva
2. Zásady trestní odpovědnosti
3. Pojem trestného činu. Skutková podstata trestného činu, objekt a objektivní stránka
4. Subjekt a subjektivní stránka trestného činu
5. Klasifikace trestných činů. Trestné činy hospodářské
6. Trestné činy proti majetku a proti svobodě a lidské důstojnosti
7. Ostatní trestné činy
8. Pojem a zásady trestního procesu; soustava orgánů činných v trestním řízení
9. Strany trestního procesu a osoby zúčastněné; přípravné řízení trestní
10. Soudní řízení a opravné prostředky v trestním řízení
11. Odklon v trestním právu. Odpovědnost mládeže za protiprávní činy
12. Postavení poškozených v trestním řízení; pojem a zásady adhezního řízení
13. Současný vývoj a problémy trestněprávní úpravy v ČR

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání základních informací o úpravě trestního práva hmotného a trestního procesu v kontextu právního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor