Detail předmětu

Psychologie a sociologie v dopravě

ÚSI-EDPSDAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na předávání, analýzu a aplikaci relevantních znalosti a využití psychologických, humanitních a sociologických aspektů v dopravě. Zabývá se základními východisky psychologie, sociologie a pedagogiky a předmětem jejího zkoumání v kontextu dopravy, které vyhodnocuje. Zaměřuje se na osobnost a psychické funkce při řízení z pohledu normality i patologie (rizikový řidič), z pohledu člověka v kontextu sociálních situací aplikovatelných v dopravě. Řeší některé vybrané aspekty týkající se pozornosti, vnímání, vlivu emocí, sociálního chování v dopravních situacích. Zabývá se reakcemi lidské psychicky v traumatické situaci, vznikem PTSP včetně obětí a jejich viktimizací.

Výsledky učení předmětu

Absolvent dokáže posoudit funkci lidské psychiky a sociálního chování účastníků v dopravě a charakterizovat psychické a sociální procesy vedoucí k nehodám či stavům jim blízkým. Z tohoto hlediska analyzuje interakci člověk – vozidlo – komunikace z pohledu humanitních věd, věnuje se interakci člověk – stroj, popisuje a analyzuje funkci lidské psychiky zejména v zátěžových situacích. Důležitou součástí je analýza problematiky bezpečnosti na pozemních komunikacích z hlediska lidského faktoru i nejnovější poznatky objasňující příčiny chování v traumatických situacích, zejména v dopravě. Výstupem studia jsou dále schopnosti analýzy a syntézy psychických a sociálních vlivů, a také sebepoznání a komunikace v obtížných situacích souvisejících s dopravou, poznatky zaměřené na důsledky chyb a traumatických situací vznikající v dopravě a jejich působení na lidskou psychiku včetně možností prevence. Předmět poskytne nezbytné kompetence, tyto faktory vyhodnotí.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Doporučená nebo povinná literatura

HAVLÍK,K. Psychologie pro řidiče. Portál, Praha 2005 (CS)
VYKOPALOVÁ,H. Sociální psychologie v kontextu komunikace. UP.Olomouc 2000 (CS)
BEDRNOVÁ,E.a kol. Duševní hygiena a sebeřízení. Foftuna, Praha 1999 (CS)
VIZINOVÁ,D., PREISS,M. Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha 1999 (CS)
ŠPATENKOVÁ, N.: a kol. Krizová intervence pro praxi. Grada, Praha 2004 (CS)
VYKOPALOVÁ,H.Psychologie v dopravě, VUT v Brně 2012, ISBN: 978-80-214-4564-2 (CS)
SCHMEIDLER, Karel. Mobilita, transport a dostupnost ve městě. Ostrava: Key Publishing, 2010. ISBN 978-80-7418-102-3. (CS)
SCHMEIDLER, Karel. Problémy mobility stárnoucí populace. Brno: Novpress, 2009. ISBN 978-80-87342-05-3. (CS)
ŠUCHA, Matúš. Dopravní psychologie pro praxi: výběr, výcvik a rehabilitace řidičů. Praha: Grada, 2013. Psyché. ISBN 978-80-247-4113-0. (CS)
ŠTIKAR, Jiří, Jiří HOSKOVEC a Jana ŠMOLÍKOVÁ. Psychologie v dopravě: výběr, výcvik a rehabilitace řidičů. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0606-2. (CS)
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (CS)
CHMELÍK, Jan. Dopravní nehody. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-211-0. (CS)
SCHMEIDLER, Karel, ed. Human-machine interface in car using ADAS and IVIS. Brno: Transport research centre Brno in collaboration with Humanist VCE, Lyon, European Science Foundation and COST Office, Brussels, 2011. ISBN 978-80-86502-18-2. (EN)
Povinné zdravotní prohlídky řidičů-seniorů. In: Seniorclub [online]. [cit. 2019-01-28]. Dostupné z: http://seniorclub.cz/?q=node/7 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Způsob zakončení:klasifikovaný zápočet, prezenční účast na seminářích, zadávání a plnění individuálních seminárních úkolů, prakticky zaměřená exkurze do vybraného zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Lidský faktor v dopravě, význam poznání lidské psychiky a chování. Psychologie jako věda o chování a prožívání, sociologie a sociální psychologie jako věda a společnosti, její struktuře a funkci.
2. Fungování lidské psychiky, pozornost, lucidita, vigilita. Vnímání, poruchy ve vnímání, iluze a klamy, metody a techniky jejich měření.
3. Osobnost, riziková osobnost v řízení vozidla, základní poznatky o temperamentu, vliv na chování v dopravní situaci. Řidič a věková specifika, staří řidiči, mladí řidiči, genderová problematika v dopravě. Měření výkonu i chybování, sklonu k nehodovosti.
4. Agrese a agresivita, konflikty v dopravním sociálním poli, stres, stresory, obranné mechanismy.
5. Chování v různých sociálních situacích, v davu, vliv emocí na chování, chování a sociálně psychologické aspekty chování v dopravě
6. Altruismus a jeho význam, zejm. v dopravě
7. Spolupráce člověk – stroj z hlediska bezpečnosti. Pozitiva a negativa vývoje.
8. Psychosomatické aspekty v dopravě. Význam sebepoznání, korektura chování, nemoc, intoxikace
9. Mobilita a transport a vliv na společnost a kvalitu života. Inkluzívní mobilita
10. Komunikace v obtížných dopravních situacích, význam neverbální komunikace. Mediace jako způsob řešení konfliktů.
11. Dopravní nehoda jako traumatická situace, možné následky a projevy na psychiku, dopady a jejich měření.
12. Posttraumatická stresová porucha a její řešení
13. Oběti dopravních nehod, viktimizace.

Cíl

Předmět je zaměřen na poznání významu psychologie a sociologie v dopravě, evaluaci příčin dopravní nehodovosti a jejich aplikační možnosti v praxi experta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor