Detail předmětu

Pozemní dopravní cesty

ÚSI-EDPDCAk. rok: 2018/2019

Základy navrhování pozemních komunikací - především ve vztahu k bezpečnosti provozu. Pohyb a trajektorie vozidla, geometrie návrhu na pozemních komunikacích. Směrové a výškové řešení, šířkové uspořádání. Odvodnění povrchu komunikací. Dopravní proud a jeho charakteristiky ve vztahu k bezpečnosti provozu. Konstrukce vozovky, technologie stavby, obrusné vrstvy vozovky. Křižovatky pozemních komunikací.

Výsledky učení předmětu

Základní výstup studia tohoto předmětu je dán možností orientovat se v široké oblasti oboru pozemních komunikací a to jak na úrovni tvorby sítí pozemních komunikací, tak v jejich výstavbě a údržbě a i v základních otázkách jejich správy.

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

MEDELSKÁ, V. a kol.: Dopravné inžinierstvo. ALFA, Bratislava 1991 (ISBN 80-05-00737-X) (CS)
KRAJČOVIČ, M. a kol.: Silnice a dálnice I. CERM, Brno 2001 )ISBN 80-214-1863-X) (CS)
ROJAN, J. a kol.: Městské komunikace. ČVUT 1997. (ISNB 80-01-01060-0) - II.vydání (CS)
TÝC, P., Kubát,B.: Železniční stavby I. ČVUT 1997 (ISBN 80-01-00981-5) (CS)
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích (CS)
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Ukončení studia bude provedeno písemnou a ústní zkouškou

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Společenská funkce dopravy; historický vývoj dopravy; dopravní soustavy a druhy doprav; základní technické a právní podklady pro navrhování pozemních komunikací.
2. Základní názvosloví pozemních komunikací; dokumentace staveb pozemních komunikací; silniční a stavební správní orgány.
3. Třídy dopravního zatížení; dopravní intenzity; trasa silniční komunikace; návrhové prvky a řešení směrového vedení trasy.
4. Výškové řešení trasy silniční komunikace; zásady vzájemné vazby směrového a výškového vedení trasy.
5. Kategorijní typy silničních komunikací; prvky šířkového uspořádání komunikace; přídatné pruhy; rozšíření jízdních pruhů a pásů; rozhledy ve směrových obloucích; zařízení a vybavení silničních komunikací; silniční objekty.
6. Křižovatky silničních komunikací, jejich rozdělení a typy, přídatné pruhy křižovatek; zásady kapacitních výpočtů a výpočtů světelného signalizačního plánu řízených křižovatek; rozhledy v křižovatkách.
7. Technologie výstavby silničních komunikací; zemní těleso, konstrukční vrstvy a konstrukce vozovek, silniční materiály a jejich zkoušky; poruchy vozovek a jejich diagnostika.
8. Místní komunikace; dopravní soustavy měst; městská hromadná doprava; statická doprava; pěší a cyklistická doprava.
9. Silniční a městské dopravní inženýrství; hlavní úkoly a náplň; dopravní průzkumy a prognóza dopravy; řešení dopravy v širších územních vztazích; dopravně-inženýrská a územně-plánovací dokumentace.
10. Teorie dopravního proudu a jeho základní charakteristiky; organizace a regulace dopravy, vliv vedení a vybavení trasy silniční komunikace na psychologie řidiče.
11. Dopravní značení; dopravní značky a jejich umisťování; světelné signalizační zařízení; bezpečnost dopravy a její nehodovost; vliv dopravy na životní prostředí.
12. Železniční stavby; rozvoj železnic; vozidlo a jeho vztah ke koleji; geometrické uspořádání koleje; tramvajová doprava; hromadná doprava nekolejová.
13. Projektování kolejových tratí se zaměřením na dopravu tramvajovou; kolejový svršek a spodek; pražcové podloží; zastávky.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je získání základních vědomostí v oblasti navrhování, stavby, údržby a správy pozemních komunikací a o provozu na nich a základních vědomostí v oblasti dopravního inženýrství. O ostatních druzích dopravy jsou podány jen základní informace potřebné pro pochopení jejich významu a funkce v životě společnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor