Detail předmětu

Teorie oceňování movitého majetku

ÚSI-EDOMMAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na oceňování vybraných druhů movitého majetku - motorových vozidel, přípojných vozidel a strojů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají speciální a odborné znalosti a dovednosti nutné pro oceňování motorových vozidel, přípojných vozidel a strojů a pro posuzování výše majetkové újm

Prerekvizity

Znalost obecných zásad tvorby znaleckých a expertních posudků, znalosti z oblasti konstrukce vozidel, opravárenství a diagnostiky vozidel.

Doporučená nebo povinná literatura

KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Inovovaná studijní opora (CS)
KREJČÍŘ P., BRADÁČ A. Znalecký standard č. I/2005 - oceňování motorových vozidel. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2004 (CS)
BRADÁČ A., KREJČÍŘ P., HALLEROVÁ, A. Úřední oceňování majetku. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, aktuální vydání v daném roce (CS)
BRADÁČ a kol. Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno 1997 ISBN 80-7204-057-X (CS)
MAKOVEC, J. Oceňování strojů a výrobních zařízení. Oeconomia, 2. vyd. Praha: 2010. ISBN 978-80-245-1737-7 (CS)
KRABEC, T. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Grada, Publishing, a.s., 1. vyd. Praha: 2009. ISBN 978-247-2865-0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování semestrální práce spočívající ve vypracování tří cvičných posudků na ocenění motorového vozidla, stanovení výše majetkové újmy na motorovém vozidle a ocenění stroje. Zkouška bude sestávat z písemné části formou testu a z ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Cenové právo v ČR (zákon o cenách, regulace cen, sjednávání cen, zákon o oceňování majetku, způsoby oceňování, oceňovací standardy ČR a mezinárodní oceňovací standardy.
2. Předmět ocenění (věci movité a nemovité, součást a příslušenství věci, vlastnictví, spoluvlastnictví, SJM, práva k cizím věcem).
3. Tvorba ceny - trhy statků nabídka, poptávky, změna nabídky a poptávky, tržní rovnováha, změny trhu.
4. Systémové vymezení trhů (prvky soustavy, vazby, interakce, aktivace, projevy, důsledky, okolí). Členění trhů, vlastnosti soustavy trh.
5. Oceňování majetku - základní pojmy (cena, hodnota, typy hodnot) Základní přístupy a metody používané při oceňování majetku (metody pro zjištění věcné hodnoty, výnosové hodnota, rentní oceňování, komparační metody, zjištění obvyklé ceny, oceňování podle jmenovité hodnoty, podle kurzové hodnoty, podle účetní hodnoty, sjednanou cenou).
6. Úvod do oceňování motorových vozidel – posuzování provozní spolehlivosti technických objektů, mezní stavy při oceňování.
7. Úvod do oceňování motorových vozidel – základní pojmy dle ZS č. 1/2005
8. Oceňování osobních motorových vozidel, postup při stanovení technické hodnoty vozidla, amortizační stupnice, stanovení výchozí ceny vozidla, výpočet časové a obvyklé ceny vozidla.
9. Specifika při oceňování nákladních vozidel, motocyklů, traktorů, autobusů a přípojných vozidel.
10. Stanovení výše majetkové újmy na motorovém vozidle, posuzování vlivů oprav.
11. Stanovení výše majetkové újmy - varianty výpočtu.
12. Oceňování strojů, zjištění, posouzení a hodnocení technického stavu stroje, amortizační stupnice, stanovení výchozí ceny stroje, výpočet časové a obvyklé ceny stroje.
13. Oceňování souborů předmětů drobného hmotného majetku, předměty v užívání, v záloze, oceňování zásob.

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností nutných pro oceňování vybraných druhů movitého majetku a hodnocení výše majetkové újmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolována bude účast na cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor