Detail předmětu

Ekonomika a ekologie energetiky

FEKT-BKC-EEEAk. rok: 2018/2019

Předmět proto seznámí se základy životního prostředí, ekologie a ekonomiky v energetice. Energetika je úzce spjata se životním prostředím a ekonomikou. Ve všech oblastech souvisejících s energetikou lze tak identifikovat environmentální a ekonomické aspekty. Ve vazbě na energetiku jsou identifikovány hlavní problémy životního prostředí, jsou například představeny metody a prostředky pro ochranu životního prostředí, je ukázána související legislativa a jiné. Předmět informuje o finanční matematice, nákladech, odpisech a hodnocení efektivnosti investic, které představují základ pro pochopení souvislostí mezi ekonomikou, ekologií a energetikou.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student umět zodpovědět následující otázky:
- Jaké existují techniky ochrany vod?
- Jaké existují techniky ochrany ovzduší?
- Jaké jsou technologie odpadového hospodářství?
- Jaké vliv na na životní prostředí má ionizující a neionizující záření?
- Jaké základní složky má tuhé palivo?
- Jaké znečišťující látky vznikají při spalování uhlí?
- Čím vzniká hluk v elektrárnách a jaké jsou limity hluku?
- Jak definujeme pojmy emise, imise a jaké mají jednotky?
- Co je to úrok, diskont, zásobitel?
- Jaká je současná hodnota peněz?
- Jaké existují metody hodnocení efektivnosti investic?
- Co jsou to odpisy a jaký je princip odpisování?
- Co je to CashFLow a jaký je tok financí v rámci firmy?
- Jaké je rozdělení nákladů a jaké je specifikum nákladů v energetice?
- Lze považovat energetický průmysl za specifikum v oblasti hodnocení projektů?
- Co to jsou podílové fondy?
- Jaké typy úvěry existují?
- Jaké typy společností lze založit?
- Jak lze hodnotit energetické projekty?
- Co znamená efektivní úroková míra?
- apod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a znalosti na úrovni předmětů matematiky a fyziky 1.ročníku bakalářského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

VASTL, Jaromír, POVÝŠIL, Roman, NAVRÁTIL, Petr. Řízení výrobních systémů : Sbírka úloh. 2. vyd. Praha : Ediční středisko ČVUT, Praha 6, Zikov 4, 1990. 237 s. ISBN 80-01-00227-6.
KLÍMA, Jiří, JIREŠOVÁ, Alena. Řízení a ekonomika energetických soustav I. 4. vyd. Praha : Ediční středisko ČVUT, Praha 1, Husova 5, 1981. 185 s.
MUNASINGHE, Mohan. The Economics of Power System Reliability and Planning : Theory and Case Study. 1st edition. Washington D.C., USA : [s.n.], 1979. 623 s. ISBN 0-8018-2276-9.
TOMEK, Gustav, VÁVROVÁ, Věra, VAŠÍČEK, Jiří. Marketing v energetice. Sazba Milan Vokál. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2002. 248 s. ISBN 80-247-0370-X.
MATOUŠEK, Antonín. Ekologie v elektroenergetice. Vyd. 1. Brno: Zdeněk Novotný, 2004. 94 s. ISBN 80-214-2538-5.
ŘÍHA, Josef. Úvod do teorie životního prostředí. 1. vyd. Praha, 1979.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky jsou vedeny způsobem výkladu a diskuze o dané problematice dle osnovy. Cvičení slouží k praktickému procvičení zejména početních dovedností a problematiky vysvětlené na přednáškách. Na cvičeních je problematika dále rozebírána a diskutována.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Předpokládané podmínky pro úspěšné ukončení předmětu:
- absolvování numerických cvičení, laboratorních a počítačových cvičení a testů - 30 bodů
- písemná a ústní zkouška: 70 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy teorie životního prostředí a základní terminologie. Ekologie a základní pojmy. Ekosystém a jeho funkce. Vliv energetiky na životní prostředí a možnosti eliminace nepříznivých vlivů.
2. Ochrana ovzduší. Znečišťování ovzduší. Techniky ochrany ovzduší v energetice - současný stav a vývoj. Aktuální problémy. Legislativa.
3. Ochrana vod. Základní pojmy a souvislosti. Techniky ochrany vod v energetice - současný stav a vývoj. Aktuální problémy. Legislativa.
4. Odpadové hospodářství. Současný stav a vývoj odpadového hospodářství. Technologie odpadového hospodářství v energetice - současný stav a vývoj. Aktuální problémy. Legislativa.
5. Ionizující a neionizující záření, hluk a vibrace v energetice a jejich vliv na životní prostředí. Odpad z tepelných a jaderných elektráren a tepláren.
6. Základy ekonomiky, základní pojmy a definice.
7. Pojmy makroekonomie a mikroekonomie.
8. Založení firmy a druhy (akciová, s ručením omezením, apod.).
9. Základy daňové soustavy (Lafferova křivka).
10. Investiční rozhodování, hodnocení efektivnosti investic.
11. Spořící a úvěrová politika.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie životního prostředí a problematiky týkající se vlivu energetických zařízení na životní prostředí a vlivu životního prostředí na energetická zařízení. Dále je cílem seznámit studenty se základy finanční matematiky, která je důležitá pro pochopení navazujících problémů týkajících se nákladů v energetice a hodnocení efektivnosti investic do energetických projektů. Cílem předmětu je ukázat studentům provázanost ekonomiky, ekologie a elektroenergetiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-SEE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor