Detail předmětu

Strategické řízení informačních systémů

FIT-SRIAk. rok: 2017/2018

Řízení informačních systémů, služeb, procesů a zdrojů. Řešení strategické otázek a úlohy rozvoje informatiky jako zdroje konkurenceschopnosti firmy v informační společnosti. Analýza možností využití informačních a komunikačních technologií vzhledem k odpovídajícím ekonomickým i neekonomickým přínosům. Stěžejní témata se pohybují především na úrovni strategického řízení informatiky ve vztahu k podnikovému řízení.

Výsledky učení předmětu

 • Porozumění roli a funkci IS v návaznosti na business cíle, pochopení vzájemných vazeb mezi různými typy strategií firmy (business, informační, řízení znalostí, IT).
 • Rozvoj vědomostí, znalostí a zkušeností v IS/IT oblasti s důrazem na možnosti využívání nejnovějších poznatků a praxe v business sféře.
 • Seznámení se s možnostmi popisu IS z různých aspektů a pohledů (SOA, MDA atp.).
 • Seznámení se se základními standardy pro řízení podníkové informatiky - ITIL a COBIT.
 • Porozumění bezpečnostním otázkám v IS/IT sféře, zejména různým variantám a způsobům ochrany jak vlastního IS, tak veškerých informací v něm uloženým.
 • Znalost modelovacích technik aplikovatelných na popis business procesů a služeb (ARIS Designer).
 • Znalost metodik a metodologií vývoje IS s ohledem na aktuální potřeby business sféry.
 • Seznámení se s oblastí řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management).
 • Porozumění problematice provádění auditu IS/IT za účelem lepšího napojení a fungování v praxi.

Prerekvizity

Nejsou žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Voříšek, J., Pour, J. a kol.: Management podnikové informatiky.  1. vydání Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 9788074311024.
 • Francesca, M.: Řízení bezpečnosti informací. 2. vydání Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-050-8.
 • Galba, A., Pavlíček, A.: Business Intelligence v podnikové praxi. 1. vydání Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-065-2.
 • Bureš, V.:Systémové myšlení pro manažery. 1. vydání Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-037-9.
 • Růčková, P.: Corporate Governance v České republice. 1. vydání Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-87-0.
 • Pour, J., Gála, L., Šedivá, Z.: Podniková informatika. 2. vydání Praha:
  Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
 • Klčová, H., Sodomka, P.: Informační systémy v podnikové praxi. 2. vydání Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-25128-78-7.
 • Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2001.
 • Voříšek, Jiří. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press, 2005. ISBN 80-8594-340-9.
 • Voříšek, J., Pavelka, J., Vít, M.. Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby. 2003. ISBN 80-247-0620-2.
 • Gála, Pour, Toman: Podniková informatika. Grada Publishing, 2006.
 • Buchalcevová, Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Grada Publishing, 2004.
 • Bébr, R.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Professional Publishing, 2005.
 • Action Benson, R.J., Bugnitz T.L,Walton, W.B. From Business strategy to IT. 2004.

 • Manuel Laguna, Johan Marklund: Business Process Modeling, Simulation and Design. Prentice Hall, 2004.
 • John K. Halvey and Barbara Murphy Melby. Business Process Outsourcing: Process, Strategies, and Contracts. 2007.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek:

 1. Úvod do problematiky strategického řízení IS/ICT a business modelování.
 2. Management procesů.
 3. Business Process Reengineering.
 4. Metody, techniky a standardy modelování business procesů.
 5. IT Governence: úvod do ITIL, COBIT / SIX SIGMA .
 6. Servisně orientované architektury.
 7. Software jako služba (SaaS).
 8. Sourcingová strategie a výběr variant provozu podnikového IS/ICT (in-house, outsourcing, ASP).
 9. Efektivnost IS/ICT (metriky výkonů, nákladů a přínosů IS/ICT).
 10. IS/IT bezpečnost - základní koncepty, bezpečnost v kontextu strategického řízení - I.
 11. IS/IT bezpečnost - zabezpečení obchodních informací, bezpečnostní politika a   opatření, organizace bezpečnosti, právní aspekty IS a související otázky - II.
 12. Business Continuity Management.
 13. Audit IS/IT.

Osnova počítačových cvičení:
 1. Představení nástroje ARIS IT Designer, principy použití (definice, výskyty objektů, ARIS repository...)
 2. Modelování procesů a IT

Osnova ostatní - projekty, práce:
 • Studenti pracují samostatně (individuální projekt)
 • Analyzují a modelují vybraný proces v nástroji ARIS IT Designer

Cíl

Cílem předmětu je zjednodušit orientaci a využívání moderních principů řízení podnikové informatiky s důrazem na plánování rozvoje a řízení informatických služeb. Hlavní důraz je kladen na rozvoj technických, obchodních a řídících schopností, umožňujících navrhování efektivních a bezpečných informačních systémů k podpoře business aktivit, procesů a služeb ve všech jejich vnitřních i vnějších souvislostech. A to za účelem splnění potřeb a dosažení očekávaných obchodních přínosů anebo získání konkurenční výhody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný