Detail předmětu

Únava a životnost leteckých konstrukcí

FSI-OUZAk. rok: 2017/2018

Stručný úvod do problematiky únavy materiálu. Konstrukce s bezpečnou životností (safe-life) a s přípustným poškozením (damage tolerance) jakožto dvě základní návrhové koncepce leteckých konstrukcí. Měření zatížení draku letounu, zpracování výsledků do spekter zatížení. Výpočtové stanovení bezpečné životnosti. Návrh typického profilu letu, výběr únavové křivky, hypotézy kumulace únavového poškození. Stanovení bezpečné životnosti pomocí únavových zkoušek konstrukčních uzlů a celého draku. Předpisové požadavky na konstrukce s připustným poškozením, návrh systému periodických prohlídek na základě růstové křivky únavové trhliny. Přehled metod nedestruktivního zkoušení používaných v letectví.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Praktický výpočet bezpečné životnosti pro kritické místo draku letounu s uvážením všech podstatných zatížení, práce se spektry zatížení, výběr únavové křivky. Obecný přehled v dalších oblastech únavy leteckých konstrukcí včetně seznámení se zkušenostmi z únavových zkoušek prováděných certifikovanou Zkušebnou letecké techniky Leteckého ústavu.

Prerekvizity

Základní poznatky o struktuře a mezních stavech materiálů. Základní znalosti z pružnosti a pevnosti. Přehled o konstrukčním řešení draků letadel. Výpočet zatížení letounu, napjatosti a deformace tenkostěnných leteckých konstrukcí.

Doporučená nebo povinná literatura

Růžička, M., Fidranský, J.: Pevnost a životnost letadel, skriptum ČVUT, 2000. (CS)
Schijve, J.: Fatigue of Structures and Materials, Springer Science+Business Media, B.V, 2009. (EN)
Farahmand, B.: Fatigue and Fracture Mechanics of High Risk Parts, Chapman & Hall, 1997. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Rozhodujícím kritériem hodnocení je výsledek písemného testu zaměřeného na teoretické znalosti s otázkami tvořícími průřez celého kurzu. Další podmínkou je předložení správně vypracovaných protokolů z výpočtových cvičení a účast na cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se specifickými metodami řešení problému životnosti leteckých konstrukcí navazující na znalosti získané v předchozích kurzech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výpočtová cvičení. V případě odůvodněné nepřítomnosti jsou nahrazována vypracováním dodatečných protokolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-STL , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrhové koncepce leteckých konstrukcí a jejich životnost.
2. Požadavky předpisů letové způsobilosti v oblasti únavy a životnosti.
3. Stádia únavového procesu. Fraktografická rekonstrukce růstu únavové trhliny.
4. Koncepce bezpečné životnosti.
5. Typický profil letu. Měření a zpracování proměnlivých zatížení.
6. Spektra poryvových, obratových a pozemních zatížení. Cyklus Z-V-Z.
7. Únavové křivky leteckých konstrukcí. Hypotézy kumulace únavového poškození. Metody výpočtové predikce únavové životnosti (NSA, LESA, LPSA).
8. Únavové zkoušky a jejich vyhodnocení. Zkoušky na jedné hladině, zkoušky programové a zkoušky náhodným zatěžováním. Zařízení pro únavové zkoušky.
9. Odhad bezpečné životnosti na základě teoretického výpočtu a únavové zkoušky. Systémy pro sledování čerpání únavového života.
10. Koncepce přípustného poškození. Návrh systému periodických prohlídek.
11. Přehled NDT metod. Požadavky předpisů JSSG-2006 a MIL-A-83444.
12. Základy lomové mechaniky. Analýza zbytkové pevnosti.
13. Šíření trhliny při konstantní amplitudě zatížení a při složitém průběhu zatěžování.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. – 4. Výpočet bezpečné životnosti sportovního letounu podle metodiky FAA AC23-13A.
5. – 9. Výpočet bezpečné životnosti dopravního letounu.
10. - 13. Výpočet šíření trhliny v nevytuženém panelu.