Detail předmětu

Procesy, energetika a legislativa

FSI-KELAk. rok: 2017/2018

Typickým rysem procesního inženýrství je jeho úzká vazba na legislativu. Důvodem je fakt, že provoz průmyslových závodů je obecně považován za rizikový, s potenciálem ohrozit zdraví a život obyvatel či způsobit ekologickou katastrofu. Z tohoto důvodu jsou také výstavba a provoz průmyslových celků spojeny s vysokou mírou regulace právními předpisy.
Předmět je zaměřen na základní legislativu EU a ČR v oblasti projekce a provozu procesních zařízení, povolovacího procesu a stavby průmyslového celku, vlivu provozu na životní prostředí, efektivity využívání přírodních zdrojů či požadavků na jakost výrobků. Součástí kurzu je i seznámení se s právní odpovědností, uváděním výrobků na trh a ochranou duševního vlastnictví.

Výsledky učení předmětu

Posluchač se seznámí se základní legislativou v oblasti projekce a provozu procesních celků. Osvojí si schopnost aplikovat v inženýrské praxi související ekologické a právní požadavky. Student získá praktické zkušenosti s vyhodnocováním typických procesních a energetických parametrů s ohledem na platnou legislativu.

Prerekvizity

Vyžadují se základní znalosti z oblastí bilančních výpočtů, mechanismů tvorby emisí, navrhování procesních a energetických zařízení, statistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (CS)
JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8366-0. (CS)
JAKL, Ladislav. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012, 163 s. ISBN 978-80-86855-87-5. (CS)
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (CS)
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (CS)
TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. Praha: Leges, 2015, 240 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-7502-061-1. (CS)
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (CS)
Informační materiály ÚNMZ [online]. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. Dostupné z: www.unmz.cz (CS)
GREEN, Don W., SOUTHARD, Marylee Z. Perry's Chemical Engineer's Handbook, 9th Ed., McGraw-Hill Education, New York, 2018, 2272 pp., ISBN 978-0071834087 (EN)
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon (CS)
Vyhláška 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování (CS)
Zákon č. 100/2001 Sb., posuzování vlivů na životní prostředí (CS)
Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku (CS)
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (CS)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (CS)
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (CS)
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie daného předmětu. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast ve všech cvičeních. Průběžné plnění úkolů a prezentace vypracovaného semestrálního zadání. Úkoly a prezentace jsou bodovány. Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout aspoň 25 bodů. V odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku.
Zkouška probíhá písemnou formou. Pro úspěšné složení písemné zkoušky je nutné dosáhnout aspoň 25 bodů. Výsledná známka je součtem bodů získaných ze seminární zápočtové práce a písemné zkoušky. (Známkování: méně než 50 bodů - F, [50,60) bodů - E, [60,70) bodů - D, [70,80) bodů - C, [80,90) bodů - B, 90 a více bodů - A)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

- seznámení se základní legislativou související s provozem průmyslových celků,
- získání schopnosti orientovat se v legislativě,
- aplikace získaných znalostí formou řešení modelových příkladů typických procesních provozů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je dobrovolná. Účast na cvičeních je pravidelně kontrolována. V odůvodněných případech může být náhradní forma výuky řešena formou individuálního projektu (řešení praktické případové studie).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-PRI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, právní odpovědnost
2. Vlastnosti nebezpečných látek, analýza rizik, související legislativa
3. Identifikace a hodnocení rizik, výpočtové metody
4. Ochrana životního prostředí I
5. Ochrana životního prostředí II
6. Výstavba technologických celků a související legislativa
7. Technické normy
8. Uvádění výrobků na trh
9. Hospodaření s energiemi
10. Legislativní požadavky na vybraná procesní a energetická zařízení
11. Kvalita produktů
12. Ochrana duševního vlastnictví
13. Řešení modelových příkladů typických průmyslových provozů

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadávání semestrálních prací, právní odpovědnost.
2. Klasifikace nebezpečných látek, identifikace a hodnocení rizik.
3. Měření a hodnocení emisí.
4. Měření a hodnocení kvality odpadních vod.
5. Energetický audit.
6. Kvalita produktů.
7. Prezentace a hodnocení semestrálních prací.