Detail předmětu

Zpracování informací

FSI-BZIAk. rok: 2017/2018

Předmět je obecným úvodem do problematiky zpracování informací pro budoucí strojní inženýry. Postupně rozebírá témata od podstaty teoretických pojmů data a informace, přes typické automatizované i ruční způsoby sběru dat, jejich kategorizace, archivace a manipulace v souborových systémech, tabulkách a v relačních databázích, až po moderní možnosti numerických analýz a počítačové interpretace získaných dat do podoby užitečné grafické informace nebo písemného protokolu.

Výsledky učení předmětu

Předmět studenty seznamuje s teoretickými a praktickými aspekty zpracování dat. To jim poskytne orientační znalosti potřebné pro rozhodování při výběru řešení pro získávání, správu a prezentaci technických dat.

Prerekvizity

K datu zahájení studia předmětu "Zpracování informací" se od studentů očekává alespoň základní praktická znalost používání výpočetní techniky, předpokládaná pro všechny absolventy středních škol v ČR. Části výkladu staví na tématech vyučovaných v předmětu 1IN během zimního semestru.

Literatura

Date, C.J.: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, New York, 2003 (8th edition).
Pokorný, J., Halaška, I.: Databázové systémy.
Fortier, P.J.: Database Systems Handbook. McGraw-Hill, 1997.
Pokorný, J.: Visual Basic pro aplikace Accessu 2000.
Date, C.J.: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, New York, 2003 (8th edition).
Lacko, L.: SQL. Hotová řešení pro SQL Server, Oracle a MySQL. Computer Press, Brno, 2003.
Pokorný, J.: Konstrukce databázových systémů. Skriptum ČVUT FEL, Praha, 1999.
Pokorný, J.: Visual Basic pro aplikace Accessu 2000. Kopp, České Budějovice, 2000.
Viescas, J.: Mistrovství v Microsoft Access 2000. Computer Press, Praha, 2000.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě účasti ve cvičeních, průběžných kontrol připravenosti a plnění zadaných výukových úloh.
Tyto činnosti jsou bodovány 0-1 bodem za každé cvičení, přičemž celkové bodové hodnocení je podkladem pro udělení zápočtu z předmětu. V případě bodového zisku nad 71% nebude zápočet podmíněn vypracováním semestrální práce.
Opakovaná nepřipravenost na témata probíraná ve cvičení (např. 3 a více nezvládnuté testy v řadě, nebo bodový zisk menší než 50%) a nebo opakovaná neomluvená nepřítomnost ve cvičeních jsou důvodem pro neudělení zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je sjednocení výkladu obecných pojmů a vštípení praktických zásad potřebných pro práci s technickými daty a informacemi budoucím absolventům fakulty, s důrazem na důsledné využití možností výpočetní techniky ve všech částech pracovního procesu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Jelikož látka a příklady probírané ve cvičeních přímo navazují na obsahy aktuálních přednášek, je účast na výuce považována za povinnou a opakovaná neznalost procvičované problematiky může být považována za důvod k vyloučení z výuky. Pro případné absentéry budou průběžně aktualizovány e-learningové studijní opory a vypsány konzultační hodiny, umožňující doplnění chybějících znalostí a nahrazení zameškané výuky. Není-li student opakovaně připraven (avšak ne více než 2× v řadě a ne s více než se dvěma neomluvenými absencemi), může být zisk zápočtu podmíněn vypracováním individuálně přidělené semestrální práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, teoretický úvod k pojmům data a informace, typy a povaha dat ve výpočetní technice, způsoby získávání dat v inženýrské praxi a jejich záznam v elektronické podobě, přehled možností sběru dat různými druhy snímačů.
2. Historické a současné metody přenosu dat, používaná hardwarová řešení, principy modulace a kódování přenášených dat - zabezpečení, šifrování, komprese.
3. Technické metody záznamu dat, princip souborového systému, používané datové formáty a architektury, datové struktury a způsoby práce s heterogenními daty.
4. Sekvenční přístup k datům - třídění a filtrování, principy fungování relační databáze, zásady správného návrhu datových struktur
5. Problematika redundance a nekonzistence při víceuživatelském přístupu k datům, souborové a distribuované databáze, výhody řešení typu klient-server, dotazovací jazyky a používaná aplikační rozhraní.
6-7. Dotazovací jazyk SQL: Výběrové dotazy, řazení, agregace, spojování a transformace výstupů, poddotazy, akční a definiční dotazy.
8. Tabulkové procesory: práce s daty v tabulkách, aplikace vzorců k nalezení požadované informace, analytické nástroje, práce s chybami v číselných datových souborech, zásady při tvorbě textových a grafických výstupů.
9. Práce s daty prostředí LabVIEW.
10. Práce s daty v prostředí Matlab
11. Technické zprávy - základní typografické zásady při tvorbě protokolů a tiskových výstupů, styly a další pokročilých funkce v moderních textových editorech, práce s grafikou v technických dokumentech.
12. Prezentace výsledků - vhodné uspořádání technických dokumentů, důvěryhodnost sdělovaných informací (diskuse správnosti výsledků, citační aparát), rozdíly při tvorbě technických zpráv, posterů a prezentací.
13. Rekapitulace probraných témat.

Cvičení s počítačovou podporou

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Seznámení s prostředím LabVIEW
3-4. Laboratoře měření ÚAI: ukázky funkce různých druhů snímačů, ukázky hardware pro snímání dat v PLC a PC
5. Principy přenosu, kódování a šifrování dat
6. Představení Microsoft Access, principy tvorby databázových tabulek
7. Procvičení zásad návrhu relační databáze v prostředí Microsoft Access
8. Základy použití SQL v Microsoft Access
9. Tvorba uživatelských aplikací v Microsoft Access, správa dat a chování aplikace, VBA
10. Zpracování dat v tabulkovém procesoru – vzorce, třídění, kontingenční tabulky a grafy.
11. Zásady tvorby komplexního textového dokumentu (Word, OpenOffice),
12-13. Odborné přednášky, rekapitulace výsledků, udělení zápočtů, zadání individuálních semestrální témat pro neúspěšné studenty.

Laboratoře a ateliéry

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Laboratoře měření ÚAI: ukázky hardware pro snímání dat v PLC a PC