Detail předmětu

Praktikum z analytické chemie potravin

FCH-BCO_ACP_PAk. rok: 2017/2018

Praktikum z analytické chemie potravin vychází z teoretických základů poskytnutých studentům v přednáškách předmětu Analytická chemie potravin. Zahrnuje úlohy týkající se hlavních složek potravin (cukrů, tuků, bílkovin), stanovení některých nutričních složek potravin (vitamíny, biogenní prvky), stanovení kontaminantů i aditivních látek (barviva a konzervační látky) a určení některých dalších charakteristik potravin (vlhkost, popel).

Výsledky učení předmětu

1. Studenti získají dovednosti, tj. prakticky provedou stanovení vody, sušiny, minerálních látek, dusíkatých látek, sacharidů, lipidů, ethanolu, kyseliny sorbové, barviv a dusitanů v potravinách klasickými manuálními metodami.
2. Studenti provedou komplexní analýzu vína a pomerančové šťávy a porovnají výsledky svých stanovení s příslušnými normami.
3. Studenti si zopakují základní laboratorní metody (titrace, destilace, destilace s vodní párou, extrakce, chromatografie na tenké vrstvě) a poznají jejich uplatnění v analýze potravin.
4. Studenti nově poznají práci s polarimetrem, přístrojem pro destilaci podle Parnas-Wagnera, přístrojem pro extrakci podle Soxhleta, přístrojem pro stanovení těkavých kyselin a poprvé se setkají s využitím enzymů při kvantitativních stanoveních.
5. Praktikum rozvíjí schopnosti studentů správně interpretovat naměřené výsledky.

Prerekvizity

Praktikum navazuje na přednášku Analytická chemie potravin I. Předpokládá se znalost základních metod stanovení vody, sušiny, minerálních a dusíkatých látek, cukrů, polysacharidů, lipidů, alkoholů, konzervačních prostředků, barviv, těkavých látek, titrační kyselosti, formolového čísla, obsahu mokrého lepku, bobtnavosti lepku, maltosy a dusitanů.

Korekvizity

Praktikum je oborovou aplikací analytické chemie a součástí přípravy k SZZ.

Doporučené volitelné složky programu

Značná část studentů využije poznatky a dovednosti získané v praktiku při vypracování bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Davídek J. a kol.: Laboratorní příručka analýzy potravin, SNTL 1977. 0 (CS)
Príbela A.: Analýza potravín - cvičenie, STU Bratislava, 1993. 0 (CS)
Hrstka, M., Somrová, L. Praktikum z analytické chemie potravin. Učební text, FCH VUT Brno 2013. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou laboratorních cvičení - 5 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení a odevzdání příslušných protokolů na dobré obsahové i formální úrovni. V každém praktiku jsou studenti zkoušeni písemně nebo ústně. Z jednotlivých známek se vypočítá průměrná známka, která má stejnou váhu jako známka ze závěrečného testu. Kromě toho jsou v každém praktiku kontrolovány a diskutovány protokoly.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Není.

Osnovy výuky

1) Voda, sušina a minerální látky, 2) Dusíkaté látky, 3) Cukry, 4) Polysacharidy, 5) Lipidy, 6) Alkoholy, 7) Konzervační prostředky, 8) Barviva, 9) Metody zkoušení vína, 10) Metody zkoušení pomerančové šťávy, 11) Metody zkoušení mlýnských výrobků, 12) Metody zkoušení masa.

Cíl

Cílem předmětu je upevnit teoretické poznatky získané na přednáškách "Analytická chemie potravin I" prostřednictvím praktických úkolů v laboratoři.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je kontrolovaná vyučujícím. V každém praktiku jsou studenti zkoušeni písemně nebo ústně. Z jednotlivých známek se vypočítá průměrná známka, která má stejnou váhu jako známka ze závěrečného testu. Kromě toho jsou v každém praktiku kontrolovány a diskutovány protokoly.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný