Detail předmětu

Bezpečná elektrotechnika

FEKT-XELEAk. rok: 2016/2017

Předmět seznamuje
- s právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ĆR
- se zásadami prevence rizik
- s pravidly bezpečné obsluhy a práce na elektrickém zařízení
- s pravidly bezpečného provozování elektrického zařízení
- s provedením ochrany před úrazem elektrickým proudem
- s ochranou elektrických zařízení před účinky blesku a přepětí
- s ochranou elektrických zařízení proti požáru
- s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Předmět není vhodný pro studenty prvního ročníku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyhodnotit rizika a vyvarovat se nebezpečí, která elektřina může vytvořit,
- interpretovat právní předpisy, technické předpisy a technické normy,
- vysvětlit laikům nebezpečí, které elektřina může vytvořit,
- kvalifikovaně poučit osoby pro práci na elektrickém zařízení,
- aplikovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, musí být schopen aplikovat Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony v jednofázových i trojfázových obvodech.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují přednášky a praktický nácvik první pomoci. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je založeno na dvou písemných testech: 0 - 40 bodů z kontrolního testu a 0 - 60 bodů ze závěrečného testu.
Při zisku 75 % možných bodů z každého testu může student volitelně absolvovat ústní zkoušku před komisí k získání Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 6 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. – pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení nn do 1 000 V.

Osnovy výuky

- Česká a evropská legislativa, technické normy, kvalifikace v elektrotechnice, elektrické sítě a krytí elektrických předmětů.
- Prostory z hlediska úrazu el. proudem, elektrická zařízení, třídy ochrany, ochranné přístroje a připojování spotřebičů.
- Účinky elektrického proudu na lidský organizmus, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
- Bezpečný výrobek a bezpečná elektrická instalace, posouzení rizika při provozu, bezpečná obsluha a práce na elektrickém zařízení, normovaná bezpečnostní sdělení, sdělovače a ovládače.
- Požární bezpečnost elektrických zařízení.
- Kontrolní test
- Zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem a nácvik resuscitace na figuríně.
- Ochrana elektrických a elektronických zařízení před účinky blesku a přepětí.
- Shrnutí látky ke zkoušce před komisí.
- Závěrečný test.
- Zkouška před komisí.

Učební cíle

Seznámit studenty se zásadami bezpečného provedení a bezpečného provozování elektrických zařízení i elektrické instalace, jakožto součásti jejich odborné erudice.
Připravit studenty ke zkoušce podle Vyhlášky ČUBP a ČBU č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, aby po úspěšném vykonání zkoušky získali kvalifikaci pracovníka pro samostatnou činnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro ty, kteří chtějí získat Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (po zkoušce před komisí), je povinná účast na 5 přednáškách, dle harmonogramu. V případě neúčasti nebo nevhodného termínu přednášky je možné navštěvovat výuku předmětu MELB.

Základní literatura

KADLEC, R.; STEINBAUER, M. Bezpečná elektrotechnika (XELE, MELB). 2015. (CS)
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice (CS)

Doporučená literatura

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky. (CS)
ČSN EN 61140-ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení (CS)
ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov, část 1 až 7 (CS)
Elektro v praxi 1. díl: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. Olomouc: Solid, 2014. (CS)
ZS ČR. ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI [online]. [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: www.hzscr.cz/soubor/zakladni-znalosti-zasad-prvni-pomoci-pdf.aspx (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor