Detail předmětu

Angličtina pro elektrotechnické inženýrství

FEKT-XAEIAk. rok: 2016/2017

Předmět XAEI je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii technických oborů. Výuka je zaměřena na vývoj a výrobní proces, popis a prezentací technologií, zařízení a jejich součástí, popis technických problémů, možných rizik (včetně situací spojených s bezpečností a riziky v pracovním procesu) a jejich řešení. Do výuky jsou zahrnuty poslechové aktivity zaměřené na technické diskuze; mluvní aktivity, během kterých si studenti procvičují jazyk, který se při výuce naučili; relevantní slovní zásoba předkládaná a procvičovaná v profesním kontextu; zajímavá témata a články. Absolvent předmětu bude schopen charakterizovat v angličtině trendy technického vývoje a směřování výroby, což odpovídá požadavkům profilu absolventa bakalářského studia. Svojí náplní předmět zároveň přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
1.Zúčastnit se diskusí týkajících se základních témat z elektrotechniky (elektrické obvody, elektrický proud, elektrické vodiče) a témat z jeho studijního oboru, a to na základě nově získané odborné slovní zásoby.
2.Přečíst či zapsat základní matematické výrazy a úkony (sčítání, odčítání, násobení, dělení, typy závorek, zlomky, desetinná čísla, mocniny, odmocniny, rovnice).
3.Popsat technické funkce a aplikace produktu a vysvětlit, jak pracují technologie, např. na základě aplikací GPS nebo vesmírných „výtahů“. Osvojení si sloves use, allow, enable, permit, ensure, prevent a sloves popisujících pohyb.
4.Popsat běžné materiály, sloučeniny a slitiny (aluminium, bronze, copper, glass, lead, iron, ore, plastic, rubber, steel, stainless steel, timber, hardwood, softwood, zinc) a popsat jejich vlastnosti.
5.Popsat tvary součástek a jejich charakteristické znaky, a to na tvarech elektrických zásuvek a zástrček v různých zemích. Absolvent předmětu je dále schopen používat podstatná jména a slovesa, která se užívají pro popisy různých technik spojování.
6.Popsat různé typy technických problémů a jejich příčiny . Při popisu příčin absolvent používá nejenom přídavná jména běžně užívaná pro popis příčin technických problémů (inadequate, incorrect, atd.), ale i spojovací výrazy pro příčinu a následek (because of…, consequently, owing to…, as a result of ...).
7.Diskutovat o technických požadavcích u nově vznikajících produktů s lidmi z ostatních profesí (analýza potřeb v technickém kontextu) a vyhodnocovat proveditelnost navrhovaných řešení.
8.Používat základní slovní zásobu spojenou se zdravotními a bezpečnostními opatřeními. Na základě této zásoby je absolvent předmětu schopný popsat osobní ochranné prostředky v souvislosti s různými průmyslovými riziky a určit bezpečný systém práce.
9.Popsat automatizované nebo řízené systémy; verbalizovat grafy, tabulky a trendy, např v kontextu spotřeby elektrické energie.
10.Vysvětlit technické experimentování a vývoj při použití jazyka popisujícího řadu vývojových nástrojů používaných inženýry ve všech disciplinách – od počítačového modelování přes testování ve zmenšené velikosti až po testy provedené ve skutečné velikosti a v reálných podmínkách. S pomocí jazykových frází pro srovnání je absolvent předmětu schopný srovnávat to, co bylo předpovězeno (očekávání) s tím, co se skutečně stalo (výsledky).
11.Porozumět hlavním myšlenkám v poslechových aktivitách zaměřených na technické diskuze.
12.„Rychle přelétnout“ delší texty a vyhledat v nich požadovanaé informace. Absolvent předmětu je rovněž schopný vyhledat v různýczh částech textu či v různých textech informace tak, aby mohl vypracovat konkrétní zadaný úkol.

Prerekvizity

Před elektronickou registrací předmětu XAEI je požadováno úspěšné absolvování zkoušky „Angličtina pro bakaláře – středně pokročilí 2“ (kód předmětu XAN 4) na UJAZ FEKT. Tato zkouška odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student na této úrovni:
Čtení
- rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a základní odbornou slovní zásobu vztahující se k textům s problematikou elektrotechnického inženýrství.
Poslech
- rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává ve škole či ve volném čase. Rozumí smyslu témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či odborného zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.
Ústní interakce
- si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známa, o které se zajímá nebo která se týkají jeho studia.
Samostatný ústní projev
- umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky, události, své cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Ovládá základní prezentační dovednosti.
Písemný projev
- umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Zná základy formální a neformální korespondence a umí psát jednoduché dopisy.
Místo povinně absolvovaného předmětu XAN4 je studentům možno uznat Státní jazykovou zkoušku všeobecnou z angličtiny, maturitní zkoušku z anglického jazyka vyšší úrovně obtížnosti (B2 Společného evropského referenčního rámce) a mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE). Zkoušky lze uznat do pěti let od jejich konání. Uznání zkoušky se řídí vyhláškou FEKT „Uznávání absolvovaných předmětů“.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

U předmětu XAEI je použita metodika výuky odborného jazyka vycházející z komunikativního přístupu, který se zaměřuje jak na zlepšení komunikativních dovedností a nárust v oblasti odborného vyjadřování, tak na rozvoj autonomního učení se jazyku a sebehodnocení v jazyce.
Pro tuto metodiku jsou důležitá následující kritéria:
- učitel zprostředkovává studentům obsah zaměřený na jejich specifické potřeby (relevance);
- snaží se o co největší autenticitu předávaného jazyka i textů;
- dosahuje zapojení studentů do výuky volbou takových aktivit, které studenti považují za smysluplné z hlediska jejich budoucího užívání jazyka (eliminace triviality).
- U výuky odborného jazyka se doporučuje tolerovat chyby do úrovně komunikativní srozumitelnosti (tolerance chyby).
Organizační formy výuky u této metodiky zahrnují jak skupinovou práci ve třídě, tak spolupráci ve dvojicích či samostatnou práci s dostupnými on-line materiály k tomuto předmětu v rámci domácí přípravy.
Aktivity používané pro vytváření komunikativních dovedností zahrnují diskusi, řešení problémů, ústní prezentaci, sebehodnocení samotnými studenty podporujícími autonomní učení.
Komunikativní typy cvičení obsahují přenos informací (např. přenos informací získaných z četby do písemného vyjádření); informační mezeru (informaci zná pouze jeden student, druhý ji musí zjistit); parafrázování vedoucí k obměňování myšlenek, formulací a vyjadřování vlastních postojů; práci s dotazníkem; cloze text.
Podpůrné didaktické prostředky aktivně podporují zvolené techniky práce. Jedná se o doplňující on-line materiály k tomuto předmětu, užití originálních nahrávek a o podporu výuky počítačem.

Způsob a kritéria hodnocení

SEMESTRÁLNI TEST A ZKOUŠKA
Semestrální test má písemnou podobu, obsahuje 2 části a maximální bodový zisk je 40 bodů:
 test zaměřený na znalost odborné slovní zásoby získané v průběhu výuky. Test má formu výběru správné odpovědi ze čtyř možností a je hodnocený maximálně 20 body. Při špatné odpovědi se odečítá 0,3 bodu. V žádné jiné části hodnocení předmětu XAEI se mínusové body neodečítají.
 doplňování chybějících slov do technického textu hodnocené maximálně 20 body.
Při práci s testem studentům není umožněno používat slovník. Aby se student mohl zaregistrovat na zkoušku, musí získat minimálně 60% ze 40 možných, tj. 24 bodů. Semestrální test je možno opakovat pouze jednou. Doba pro práci se dvěma částmi semestrálního testu je 30 minut.
Pozn.: není možné, aby student nejdříve úspěšně složil zkoušku a teprve potom psal nebo opravoval semestrální test. Semestrální test je podmínkou pro registraci ke zkoušce a student musí tento test úspěšně složit před skládáním vlastní zkoušky (viz Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT). Student rovněž nemá možnost opakovat test z důvodu lepšího hodnocení.

Zkouška je písemná a je hodnocená maximálně 60 body. Skládá se ze dvou částí:
 práce s neznámým technickým textem při pomoci slovníku (maximálně 30 bodů) – doba pro práci s textem je 25 minut;
 poslech s porozuměním ( maximálně 30 bodů) – student slyší poslech 2x.
Student musí získat minimálně 50% z každé části, aby mohl úspěšně složit zkoušku. Pro části Reading a Listening jsou možné dva opravné termíny. Opakuje se pouze ta část zkoušky, ve které nebylo dosaženo 50% bodů, tj. minimálně 15 bodů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Práce se základní slovní zásobou spojenou s elektrotechnikou, elektrickými obvody a elektrickým proudem.
2. Práce se základní slovní zásobou spojenou s tematikou elektrických vodičů, žárovek a práce s čísly.
3. Popis technických funkcí a aplikací produktu. Vysvětlení, jak pracují technologie.
4. Popis materiálů a jejich vlastností.
5. Popis tvarů součástek a jejich charakteristických znaků. Techniky spojování materiálů.
6. Typy technických problémů. Příčina poruch/závad.
7. Technické požadavky. Vyhodnocení proveditelnosti.
8. Zdraví a bezpečnostní opatření. Jejich důležitost.
9. Automatizované systémy. Popis trendů (grafy).
10. Testy a experimenty. Srovnání výsledků s očekáváními.
11. Příčina a následek (se zaměřením se na spojovací výrazy).
12. Diskuse o tom, jak dosáhnout dobrého výkonu. Fyzikální síly.
13. Semestrální test

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s jazykovými prostředky, funkcemi a dovednostmi, které budou používat v různých situacích při komunikaci se spolupracovníky v zaměstnání, s obchodními partnery a institucemi v mezinárodním konkurenčním prostředí v rámci své odbornosti.
Dílčí cíle:
• Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
• Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s vývojem, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech. Schopnost jednat na různých úrovních v závislosti na požadavcích pracovního procesu.
• Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky