Detail předmětu

Ekologie výroby

FEKT-MEKVAk. rok: 2016/2017

Ekologie výroby, negativní dopad produkce na životní prostředí. Čistší produkce a formy její aplikace v praxi. Recyklace produktů a výrobků elektrotechnických výrob. Odpadní vody při povrchové úpravě kovů. Použité transformátorové a kondenzátorové oleje. Toxické odpadní materiály. Odpady při výrobě zářivek, výbojek a obrazovek. Odpadní materiály při výrobě plastů, elektrochemických zdrojů elektrické energie.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu MEKV je schopen:
- charakterizovat jednotlivé druhy odpadů, vyjmenovat rozdělení a způsoby recyklace odpadů.
- definovat chemické toxické látky anorganické a organické.
- popsat (na základě stávajících znalostí) hlavní mechanismy podílející se na globálním oteplování, umí popsat princip skleníkového efektu.
- diskutovat rozdílné světové pohledy na životní prostředí se zaměřením na evropskou legislativu, americkou legislativu a legislativu rozvojových zemí.
- vysvětlit pojem trvalé udržitelnosti a popsat vývoj i stávající stav platné legislativy.
- popsat mechanismy působení koroze kovů a definovat základy povrchových úprav kovů.
- popsat základní projevy elektrostatického, magnetického a elektromagnetického pole a jejich vliv na biologické systémy.
- umí popsat životní cyklus výrobku a popsat poruchový model výrobku. Umí charakterizovat poruchy, definovat pravděpodobnost poruchy.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět by měl být schopen vysvětlit základní principy elektrotechnických postupů při výrobě izolantů, polovodičů a kovů, diskutovat základní pojmy z oblasti ekologie, globálního oteplování a vlivu lidské populace na okolní prostředí.Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského, resp. středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

US Environmet Protection Agency:Profile of the Electronic and Computer Industry,EPA/310-R-95-002, 1995 (EN)
CBI Rotterdam:Environmental Quick Scan Electronic Components,The Netherlands 1997 (EN)
Elektronická skripta předmětu (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentované semestrální práce max. 40b
Závěrečná zkouška - max. 60b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Ekologie výroby, negativní dopad produkce na životní prostředí.
2. Globální oteplování, princip skleníkového efektu, vliv lidské civilizace.
3. Čistší produkce a formy její aplikace při výrobních procesech.
4. Ekologicky šetrné technologie provozu elektrotechnických výrobků.
5. Recyklace produktů a výrobků elektrotechnických výrob.
6. Zpracování odpadních vod při povrchové úpravě kovů.
7. Zpracování použitých transformátorových a kondenzátorových olejů.
8. Toxické materiály při výrobě a recyklaci elektrotechnických výrobků.
9. Odpadní materiály při výrobě a recyklaci plastů.
10. Odpady při výrobě zářivek, výbojek a obrazovek a jejich recyklace.
11. Ekologické procesy při výrobě elektrochemických zdrojů.
12. Ekologicky šetrné technologie při provozu elektrochemických zdrojů.
13. Ekologicky šetrné technologie recyklace elektrochemických zdrojů.

Cíl

Cílem předmětu je uplatnění ekologických poznatků a postupů při výrobě, provozu a recyklaci elektrotechnických výrobků. Při výrobě se jedná v rámci poznatků čistší produkce o minimalizaci jeho negativního vlivu na životní prostředí. Během recyklace vyrobků se jedná o zajištění minimalního vlivu technologie na životní prostředí a snahu o maximální podíl recyklovaných komponent při jejich druhotném použití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

9 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor