Detail předmětu

Technická mechanika

FEKT-KTMBAk. rok: 2016/2017

Předmět je zaměřen na tři části mechaniky: mechaniku poddajných těles, mechaniku tekutin a termomechaniku. V mechanice poddajných těles je věnována pozornost základním případům prostých namáhání, pevnostním výpočtům součástí a kombinovaným případům namáhání. V mechanice tekutin si student rozšíří znalosti z oblasti statiky a dynamiky tekutin (např. rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice). Poslední část předmětu je věnována termomechanice, především zákonům termodynamiky, tepelným dějům, základním tepelným oběhům, sdílení tepla a výměníkům tepla.
Tento předmět tvoří důležitý základ pro další předměty, především Strojní zařízení elektráren a Výroba elektrické energie (např. i-s diagram páry).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Student je po absolvování předmětu schopen:
- vyjmenovat a popsat základní případy prostých namáhání,
- vysvětlit pojmy napětí, hlavní napětí, normálové napětí, smykové napětí,
- vyjádřit Hookův zákon a vymezit jeho platnost,
- vypočítat tlakovou sílu kapaliny na obecnou rovinnou plochu,
- využít při proudění tekutiny rovnici kontinuity a Bernoulliho rovnici,
- definovat zákony termodynamiky a popsat jednotlivé veličiny,
- znázornit jednotlivé tepelné děje ideálních plynů v diagramech p-V, T-s,
- znázornit jednotlivé tepelné děje reálných plynů a par v diagramech p-V, T-s a i-s,
- vypočítat základní parametry tepelného oběhu plynové turbíny a parních motorů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a znalosti na úrovni předmětů Matematika 1, Matematika 2, Fyzika 1 a Fyzika 2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují přednášky a numerická cvičení. Předmět využívá e-learning.
Student odevzdává 6 samostatných prací. V numerických cvičeních jsou 2-3 průběžné testy.

Způsob a kritéria hodnocení

PVýsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících částí:
a) numerická cvičení 0-30 b.
- průběžné testy
- individuální práce
b) zkouška 0-70 b.
- písemná část 0-40 b. - testové otázky a příklady
- ústní část 0-30 b.
Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

1. Základní pojmy mechaniky poddajných těles. Síla, napětí, Hookův zákon.
2. Stav napjatosti. Pevnostní výpočet součástí. Pevnostní podmínky.
3. Prostý tah a tlak. Prostý smyk a střih. Namáhání krutem a ohybem.
4. Kombinované případy namáhání.
5. Úvod do mechaniky tekutin. Eulerova rovnice statika tekutin, tlaková síla kapaliny na plochu, statická rovnováha kapalin v relativním prostoru.
6. Proudění tekutin, základní rovnice proudění (rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice) a jejich aplikace. Proudění skutečných tekutin.
7. Základy nauky o teple. Tepelné vlastnosti látek. Zákony termodynamiky.
8. Tepelné děje v ideálních plynech.
9. Tepelné děje v reálných plynech a parách.
10. Oběhy parních motorů. Tepelný oběh plynové turbíny.
11. Sdílení tepla.
12. Výměníky tepla.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace z oblasti mechaniky poddajných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Numerická cvičení jsou povinná. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-SEE , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Fyzikální základy technické mechaniky. Základní pojmy mechaniky poddajných těles. Stav napjatosti.
Pevnostní výpočet součástí. Pevnostní podmínky. Prostý tah a tlak. Prostý smyk a střih.
Namáhání kroucením. Namáhání ohybem.
Kombinované případy namáhání.
Úvod do mechaniky tekutin. Statika tekutin.
Rozdělení proudění tekutin. Základní rovnice proudění a jejich aplikace.
Proudění skutečných tekutin.
Základy nauky o teple. Tepelné vlastnosti látek.
Tepelné děje v ideálních plynech.
Tepelné děje v reálných plynech a parách.
Oběhy parních motorů. Tepelný oběh plynové turbíny.
Kompresory. Sdílení tepla.
Sdílení tepla. Výměníky tepla.

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do mechaniky.
Stav napjatosti. Pevnostní výpočet součástí. Pevnostní podmínky.
Prostý tah a tlak. Prostý smyk a střih.
Namáhání kroucením. Namáhání ohybem.
Kombinované případy namáhání.
Statika tekutin.
Dynamika proudového vlákna.
Test č. 1.
Základy nauky o teple. Tepelné vlastnosti látek.
Tepelné děje v ideálních plynech. Tepelné děje v reálných plynech a parách.
Oběhy parních motorů. Tepelný oběh plynové turbíny. Kompresory.
Test č. 2.
Sdílení tepla. Výměníky tepla.