Detail předmětu

Rozvodná zařízení

FEKT-KRZBAk. rok: 2016/2017

První část předmětu se věnuje rozvodným zařízením v elektrických stanicích se zaměřením na jejich schémata, provedení a vlastnosti, ale také vybavení odboček a provozní manipulace. Praktické zkušenosti zde získají studenti zpracováním projektů, kde se řeší příklady dimenzování přípojnic v rozvodně nebo kontrola vodiče venkovního vedení. V druhé části předmětu se probírají ochrany elektrických zařízení. Tady je praktickou zkušeností práce v laboratořích, kde se studenti seznamují s vybranými typy elektrických ochran vedení. V závěru se předmět zabývá také úvodem do techniky vysokého napětí, která souvisí s elektrickou pevností rozvodných zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent tohoto předmětu by měl zvládnout
- charakterizovat základní typy přenosových a distribučních sítí,
- vysvětlit rozdíly v uspořádání přípojnicových systémů rozvodných zařízení,
- vyjmenovat základní blokovací podmínky pro přístroje v odbočkách rozvodných zařízení,
- aplikovat základní hlediska dimenzování silového vedení,
- vysvětlit principy základních typů elektrických ochran,
- vysvětlit vliv přístrojových transformátorů proudu na funkci elektrických ochran.

Prerekvizity

Pro tento předmět jsou požadovány především základní znalosti z distribuce elektrické energie, týkající se parametrů základních prvků elektrizační soustavy, ztrát ve vedení nebo charakteristických hodnot zkratových proudů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Během semestru mohou studenti získat až 50 bodů z celkového hodnocení předmětu - max. 10 bodů za zpracování laboratorních úloh a max. 40 bodů v závěrečném testu. Podmínkou udělení zápočtu je získat minimálně polovinu bodů ve všech bodovaných aktivitách.
Závěrečná zkouška je ústní (max. 50 bodů). Je zaměřena na orientaci v tematických okruzích předmětu tak, jak jsou definovány pro státní závěrečnou zkoušku. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je získat minimálně polovinu bodů.

Osnovy výuky

1. Úvod - rozvodná zařízení jako součást ES, napěťové úrovně a způsob provozu elektrických sítí, základní schémata a parametry rozvodných zařízení.
2. Vybavení hlavních a pomocných odboček - vlastnosti a použití, členění provozu odboček do skupin. Ovládání a provozní manipulace v rozvodně, blokování přístrojů.
3. Technologie a provedení rozvodných zařízení vvn a vn - vnitřní, venkovní, zapouzdřená, hybridní.
4. Kabelová a venkovní vedení - materiály, konstrukce a značení.
5. Příslušenství venkovních a kabelových vedení.
6. Dimenzování vodičů v silnoproudém rozvodu - dovolená teplota jádra vodiče.
7. Dimenzování vodičů v silnoproudém rozvodu - kontrola účinků zkratových proudů.
8. Mechanika venkovního vedení, souměrně zavěšený vodič, klimatické podmínky výpočtu.
9. Teorie elektrických ochran - základní pojmy, klasifikace ochran.
10. Typy elektrických ochran pro chránění elektrických zařízení rozvodné soustavy.
11. Přepětí v rozvodu elektrické energie a ochrany před přepětím.
12. Elektrická pevnost rozvodných zařízení a koordinace izolace.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o zařízeních pro rozvod elektrické energie a naučit základní postupy a zásady při dimenzování silových vedení. Dále by se studenti měli seznámit s principy elektrických ochran používaných pro chránění zařízení elektrizační soustavy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Základní literatura

ORSÁGOVÁ, J. Rozvodná zařízení. 2004. s. 106 ( s.) (CS)
VERNER, J. Elektrické stanice a vedení, VUT Brno 1989 (CS)

Doporučená literatura

MERTLOVÁ, J., KOCMICH M. Elektrické stanice a vedení , Západočeská univerzita 1997 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-SEE , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - rozvodná zařízení jako součást ES, napěťové úrovně a způsob provozu elektrických sítí, základní schémata a parametry rozvodných zařízení.
2. Vybavení hlavních a pomocných odboček - vlastnosti a použití, členění provozu odboček do skupin. Ovládání a provozní manipulace v rozvodně, blokování přístrojů.
3. Technologie a provedení rozvodných zařízení vvn a vn - vnitřní, venkovní, zapouzdřená, hybridní.
4. Kabelová a venkovní vedení - materiály, konstrukce a značení.
5. Příslušenství venkovních a kabelových vedení.
6. Dimenzování vodičů v silnoproudém rozvodu - dovolená teplota jádra vodiče.
7. Dimenzování vodičů v silnoproudém rozvodu - kontrola účinků zkratových proudů.
8. Mechanika venkovního vedení, klimatické podmínky výpočtu.
9. Stavová rovnice, způsoby řešení stavové rovnice.
10. Teorie elektrických ochran - základní pojmy, klasifikace ochran.
11. Typy elektrických ochran pro chránění elektrických zařízení rozvodné soustavy.
12. Přepětí v rozvodu elektrické energie a ochrany před přepětím.
13. Elektrická pevnost rozvodných zařízení a koordinace izolace.

Cvičení odborného základu

15 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočtové zatížení rozvodného zařízení, výpočtové zatížení skupiny spotřebičů. Návrh instalovaného výkonu napájecí trafostanice.
2. Dimenzování kabelů a izolovaných vodičů.
3. Dimenzování holých pásových vodičů pro přípojnice
4. Dimenzování AlFe lan s ohledem na proudové a mechanické zatížení vodičů.
5. Jištění vodičů v silnoproudém rozvodu - ochrana vodičů proti přetížení a zkratu, přiřazení jistících prvků.

Cvičení na počítači

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Terminál vývodového pole v rozvodně - ovládání spínacích prvků, měření v odbočce, nastavení ochran.
2. Výpočet montážní tabulky venkovního vedení.
3. Software pro návrh jištění elektrického vedení


Laboratorní cvičení

15 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Testování číslicové nadproudové ochrany.
2. Měření vypínací charakteristiky distanční ochrany.
3. Měření na srovnávací ochraně vedení.
4. Testovací zdroje v laboratoři velmi vysokého napětí
5. Exkurze v rozvodně vn a vvn.