Detail předmětu

Počítačové projektování výrob, logistika a ekologie výroby

FEKT-KPPVAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje postupu zpracování technologického projektu výroby, kapacitním propočtům,rozboru výrobních nákladů, projektování kontroly a zkoušení, projektování jakosti, výrobní logistice, rozmístění strojů a zařízení, projektování vedlejších provozů, zásobovací logistice, skladovací logistice, distribuční logistice, controlling, ekologickím aspektům, normě ISO 14 000 a normám související, projektování pracovního prostředí, projektování energetických systémů, ekonomickému hodnocení a realizaci investičních akcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu Počítačové projektování výrob, logistika a ekologie výroby (KPPV):
- je připraven pro to aby se aktivně zapojil do práce jakéhokoliv projektového týmu
- zná a je schopen použít vhodnou metodu pro technologické projektování výrob
- umí s využitím nabytých teoretických znalostí a praktických dovedností navrhnout projekt
racionalizace i inovace výroby a také nové výroby z oblasti elektrotechniky
- je schopen optimalizovat, eventuálně navrhnout výrobní logistiku podniku
- je schopen pracovat s normou ISO 14 000 a normami souvisejícími

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná.
Závěrečná zkouška:
seminární práce - max.20b
zkouška - max.80b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.

Osnovy výuky

Předmět se věnuje metodice vytváření projektů i projektového řízení, zabývá se postupy zpracování technologického projektu výroby, kapacitním propočtům, rozboru výrobních nákladů, projektování kontroly a zkoušení, projektování jakosti, výrobní logistice, rozmístění strojů a zařízení, projektování vedlejších provozů, zásobovací logistice, skladovací logistice, distribuční logistice, controlling, ekologickým aspektům, normě ISO 14 000 a normám související, projektování pracovního prostředí, projektování energetických systémů, ekonomickému hodnocení a realizaci investičních akcí.

Učební cíle

Cílem předmětu je zvládnutí problematiky projektování výrobních systémů a logistiky. Seznámení se základními pojmy a s metodikou činností při technologickém projektování,s postupy a volenými metodami týkajícími se účasti technologa při zpracování projektů výroby. V počítačových cvičeních jsou studenti seznámeni s počítačovou podporou technologického projektování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (EN)
Kubálek T., Kubálková M., Řízení projektů v MS Project (CS)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)
Bazala J., Logistika v praxi, Verlag Dashofer (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-MET , 3. ročník, letní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod - technologické projektování výrob, struktura a organizace výrobního podniku.
Postup zpracování technologického projektu výroby, výchozí podklady pro technologický projekt, výrobní náklady, teorie hromadné obsluhy a její využití v technologickém projektování..
Rozbor výchozí situace, předběžné kapacitní propočty, počty pracovníků, počty strojů a zařízení, stanovení ploch.stavební řešení.
Kapacitní propočty, normový čas, vícestrojová obsluha, návrh technologického zařízení, rozbor výrobních nákladů.
Projektování kontroly a zkoušení, TQM, ISO 9 000 a související normy.
Výrobní logistika, volba uspořádání výroby, technologické toky, rozmístění strojů a zařízení, vzájemné ovlivňování výrobních zařízení.
Výrobní logistika - průběžná doba výrobku.
Projektování vedlejších provozů, výroba obalů, soustavy oprav výrobních zařízení.
Zásobovací logistika, skladovací logistika,distribuční logistika, controlling.
Ekologické aspekty, ISO 14 000 a normy související, projektování pracovního prostředí.
Rozmístění dílen a provozů, šachovnicová tabulka, rozmístění dané materiálovými toky, uvažování vlivu vztahů nemateriální povahy na rozmístění, Sankeyův diagram toku materiálu.
Projektování energetických systémů, rozvod elektrické energie, rozvod tepla, vzduchotechnická zařízení, rozvody plynů, datové linky.
Ekonomické hodnocení, zdroje investičních prostředků, financování investic, realizace investičních akcí.

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení probíhají interaktivně s využitím programů vytvořených na Ústavu elektrotechnologie FEI VUT Brno.
Úvod, matem. funkce používané v technologickém projektování.
Předběžné kapacitní propočty.
Kapacitní propočty výroby.
Teorie hromadné obsluhy.
Vícestrojová obsluha.
Hodnocení nákladů na výrobní operaci.
Trojúhelníková metoda rozmisťování zařízení.
Projekt výroby s předmětným uspořádáním.
Projekt výrobní linky
Projekt systému údržby.
Logistika, projekt skladů.
Rozmístění dílen a provozů
Ekonomické hodnocení