Detail předmětu

Počítače a programování 2

FEKT-KPC2MAk. rok: 2016/2017

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí programovacího jazyka C a C++. Studenti se učí algoritmizaci zadané úlohy, návrhu vhodných datových struktur, realizaci programu v C/C++. Jsou prezentovány vybrané algoritmy pro zpracování numerických a textových dat. Studenti budou seznámeni se standardními knihovnami, prací se soubory, dynamickými strukturami. Další část předmětu se zabývá objektovým programováním v C++. Je představen koncept tříd, dědičnosti, přetěžování operátorů. Praktické zkušenosti získají studenti při realizaci úkolů v prostředí Microsoft Visual Studio.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit funkci příkazů jazyka C,
- popsat vlastnosti základních datových typů,
- navrhnout strukturu pro reprezentaci složitější dat,
- použít funkce obsažené ve standardních knihovnách,
- sestavit algoritmus pracující s jednorozměrnými a vícerozměrnými poli,
- sestavit algoritmus pro seřazení seznamu hodnot,
- vytvořit knihovnu funkcí,
- vytvořit interaktivní aplikaci.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti mohou získat maximálně 22 bodů za aktivní práci v počítačových cvičení, 20 bodů za průběžné testy během semestru, 28 bodů za zápočtový test na konci semestru a 30 bodů za individuální projekt v jazyce C++.

Osnovy výuky

Algoritmizace (rozšírení základních poznatků z předchozího semestru). Definice úlohy, definice vstupu/výstupu, zápis algoritmu v metajazyku, přepis
do programovacího jazyka. Úvod do jazyka C. Základní typy proměnných, odvozené typy, konstanty, pole. Výrazy, aritmetické konverze, aritmetické operátory, operátory posuvu, relační operátory, logické operátory, bitové operátory, přiřazovací operátory, priorita operátoru. Řetězce a jejich operátory, knihovní funkce. Příkazy, složený příkaz, příkazy pro větvení, cykly a přenos řízení. Vývojový diagram. Funkce. Deklarace funkce, metody volání funkcí, ošetření událostí, rekurze funkcí. Pokročilé datové typy. Unie, výčtový typ, dynamické proměnné, ukazatel. Objekty. Lexikální elementy, konstanty a řetězce, třídy objektu, typy objektu. Uživatelské rozhraní Microsoft Visual C++ Studio. Grafické komponenty. Algoritmy. Vyhledání maxima a minima, třídení. Práce s poli, maticové výpočty. Práce se soubory ve Windows. Databázové systémy. Záznamy, třídění, vyhledávání, statistiky. Propojení databází.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty obecným programovacím návykům, komplexnější algoritmizaci úloh a využití objektového přístupu k programování. Výuka je zaměřena na programovací jazyk C a základy objektového programování v jazyce C++ s využitím vývojového prostředí Microsoft Visual Studio.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha: Grada Publishing, 2008 (CS)
PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Učebnice programování: základy algoritmizace. Praha: Grada Publishing, 1997 (CS)
RAIDA, Z., FIALA, P. Počítače a programování 2. Edice "Elektronická skripta". Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. (CS)
VIRIUS, M. Jazyky C a C++. Komplexní kapesní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-MET , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor