Detail předmětu

Počítače a programování 1

FEKT-KPC1SAk. rok: 2016/2017

Fakultní počítačová síť, informační systémy na FEKT, operační systém UNIX, základy počítačové typografie, analýza a grafická prezentace dat, základy algoritmizace, programování v prostředí MATLAB, úvod do programovacího jazyka C (ANSI), elektronické informační zdroje.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- rozumí základním pojmům výpočetní techniky,
- umí aplikovat základní typografická pravidla při tvorbě technické dokumentace,
- umí analyzovat měřená nebo vypočtená data a prezentovat je grafickou formou,
- používá základní programovací techniky pro návrh algoritmů a programů pro řešení problémů,
- rozumí a umí používat základní stavební prvky programů jako, jsou datové typy, proměnné, rozhodovací podmínky, smyčky, funkce, apod.,
- umí popsat a vysvětlit funkci jednotlivých částí zdrojového kódu programu zapsaného v jazyce MATLAB nebo ANSI C,
- umí vytvořit funkční program v jazyku MATLAB nebo C obsahující rozhodovací podmínky, smyčky a funkce.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia, studenti by měli znát základy maticového počtu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat maximálně 30 za průběžné testy během semestru, 30 bodů za zápočtový test na konci semestru, 20 bodů za individuální projekt v Matlabu a 20 bodů za individuální projekt v jazyce C.

Osnovy výuky

1. Tři nezávislé systémy na VUT/FEKT a jim odpovídající uživatelské účty: Informační systém VUT, studentský server, Novell. Pravidla počítačové sítě VUT.
2. Fakultní UNIX server, elektronická pošta
3. Číselné soustavy, architektura počítačů, zobrazení číselné a znakové informace, kódování informace.
4. Algoritmizace - základy vytváření algoritmu a zápis programu v symbolickém jazyku.
5. Úvod do Matlabu, možnosti Matlabu , základní struktura a syntaxe, definice proměnných a funkcí v Matlabu, technická podpora Matlabu – HELP, základní definice vektorů a matic, plnění vektorů a matic, vektory a matice se speciálními hodnotami (magický čtverec, jednotková matice….).
6. MATLAB: Operace s vektorem (hledat, třídit, nahrazovat…) Import, export, vstupy (soubor, klávesnice, formulář…), výstupy (soubor, obrazovka, databáze….), základní operace a funkce – sčítání, maticové násobení, inverze, operace prvek po prvku, goniometrické fce, práce s polynomy a interpolace, vizualizace (2D a 3D).
7. MATLAB: Zpracování dat, práce se soubory (typy souborů, čtení, zápis), grafické výstupy-pokračování. Tvorba skriptů a funkcí – skript, uživatelské funkce, vyhledávání nulové hodnoty fce., numerická integrace, extrémy fce. více proměnných.
8. MATLAB: Grafické uživatelské rozhraní v Matlabu, statistické zpracování dat. Jednoduché a komplexní řešené příklady.
9. Úvod do jazyka C, základní struktura programu v C, datové typy, proměnné, výrazy. Vstupy, výstupy, jednoduchá konzolová aplikace.
10. C: Příkazy, větvení a cykly for, while, do-while, příkazy break, continue, přepínač.
11. Základy počítačové typografie, zpracování technické dokumentace - MS Word, LaTeX.
12. Analýza a grafická prezentace dat v technické dokumentaci - MS Excel.
13. Informační výchova - úvod do e-learningového prostředí Moodle, elektronické informační zdroje.

Učební cíle

Naučit studenty využívat výpočetní techniku pro řešení praktických úloh. Seznámit studenty s počítačovou sítí a jejím využitím na FEKT a VUT. Naučit studenty základy využití výpočetní techniky pro zpracování technických textů, včetně základů počítačové typografie. Seznámit studenty se základy počítačového zpracování dat a jejich grafické prezentace. Seznámit studenty se základními metodami a algoritmizací řešení inženýrských problémů. Naučit studenty navrhovat algoritmy pro řešení numerických problémů technické praxe a implementovat je do programovacího jazyka MATLAB a C. Vysvětlit a naučit používat základní programovací pojmy jako jsou datové typy, operátory, výrazy a standardní struktury jazyka MATLAB a C.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Doňar, B., Zaplatílek, K. MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. BEN, 2004. (CS)
Herout, P., Učebnice jazyka C, 1. díl, Kopp, 2001, ISBN: 80-85828-21-9 (CS)
Čepelák, J., Řešené příklady v jayku C, Computer Press, 2001, ISBN: 80-7226-575-X (CS)

Doporučená literatura

Lasser, J. Rozumíme Unixu. Computer Press, 2002. ISBN: 80-7226-706-X (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-SEE , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor