Detail předmětu

Ekonomika a ekologie elektroenergetiky

FEKT-KEEEAk. rok: 2016/2017

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finanční matematiky a základy ekologie v elektroenergetice. Znalosti o finanční matematice, nákladech, odpisech a hodnocení efektivnosti investic tvoří nutný základ pro pochopení souvislostí mezi ekonomikou a elektroenergetikou. Stejně tak znalosti z teorie životního prostředí, znalosti o vlivu hluku a ionizujícího záření, znečišťování ovzduší tvoří nutný základ pro pochopení souvislostí mezi elektroenergetikou a ekologií.

Díky inovaci studijních plánů vznikl tento předmět sloučením dříve samostatných zdánlivě nesouvisejících předmětů. Z těchto historických důvodů je předmět částečně veden jako dvě oddělené problematiky, ale zároveň se uplatňují snahy jednotlivé kapitoly předmětu provázat.

V rámci předmětu je kladen důraz především na zvládnutí základů z finanční matematiky, na kterých jsou postavy veškeré další ekonomicko-energetické výpočty. Pochopení témat jako je úročení, diskontování a časová hodnota peněz, je zcela zásadní pro pochopení také pro úspěšné absolvování ekonomických předmětů v navazujícím magisterském studiu. Obdobně je důležité si osvojit základní pravidla a principy ekologického uvažování a souvislostí mezi ekologií a elektroenergetikou.

V předmětu je kladen důraz jak na numerická cvičení, ve kterých si studenti osvojí jednotlivé metodiky finančních technicko-ekologických počtů, tak na cvičení počítačová a laboratoře, ve kterých je řešeno řada praktických úloh a případových studií, které napomáhají lepšímu pochopení látky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia předmětu není plnohodnotný ekonom a ekologický expert nebo aktivista. Po absolvování předmětu patrně nebude student schopen vést podvojné účetnictví, vyplňovat daňové přiznání, anebo navrhovat odsiřovací zařízení, ale bude umět zodpovědět následující otázky:

- Co je to úrok, diskont, zásobitel?
- Jaká je současná hodnota peněz?
- Jaké existují metody hodnocení efektivnosti investic?
- Co jsou to odpisy a jaký je princip odpisování?
- Co je to CashFLow a jaký je tok financí v rámci firmy?
- Jaké je rozdělení nákladů a jaké je specifikum nákladů v elektroenergetice?
- Jaké základní složky má tuhé palivo?
- Jaké znečišťující látky vznikají při spalování uhlí?
- Čím vzniká hluk v elektrárnách a jaké jsou limity hluku?
- Jak definujeme pojmy emise, imise a jaké mají jednotky?
- apod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a základní znalosti z matematické analýzy. Dále jsou požadovány dobré znalosti z předmětu BVEE.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Přednášky jsou vedeny způsobem výkladu a diskuze o dané problematice dle osnovy. Cvičení a laboratorní cvičení slouží k praktickému procvičení zejména početních dovedností a problematiky vysvětlené na přednáškách. Na cvičeních je problematika dále rozebírána a diskutována.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu se skládá ze čtyř částí:

- Hodnocení cvičení formou zápočtového testu.
- Hodnocení laboratorních cvičení, kde student v rámci laboratoří vypracuje zadané úlohy.
- Hodnocení závěrečného zkouškového testu, který se skládá z ekonomické a ekologické části.
- Hodnocení aktivity studenta. Jedná se o bonusové body za dobrovolné samostatné a aktivní řešení zadaných příkladů apod. Udílení bonusových bodů je zcela subjektivní a v kompetenci vyučujících předmětu.

Poměr bodů z jednotlivých částí výuky a podmínky získání zápočtu a zkoušky je upřesněn vyučujícím na začátku semestru.

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Úvod a organizace předmětu
2. Základy ekonomiky, základní pojmy a definice
3. Základy finanční matematiky
4. Členění zisků a nákladů, nákladové a výnosové toky, odpisy
5. Základní finanční zprávy, výkaz zisků a ztrát, kalkulace
6. Investiční rozhodování, hodnocení efektivnosti investic
7. Emisní povolenky – princip a obchod, ekologická stopa – přírodní kapitál
8. Základy teorie životního prostředí
9. Vliv výroby elektrické energie na životní prostředí
10. Opatření proti znečišťování ovzduší
11. Vliv hluku a elektrických polí na životní prostředí
12. Vliv ionizujícího záření
13. Odpad z tepelných a jaderných elektráren a tepláren

Osnova cvičení odborného základu:
1. Finanční matematika
2. Odpisy
3. Finanční zprávy, výkazy zisků a ztrát, rozvaha, kalkulace
4. Hodnocení efektivnosti investic
5. Znečišťování ovzduší
6. Hluk a vibrace
7. Neionizující a ionizující záření, magnetické a elektrické pole
8. Znečištění vody a půdy
9. Zápočtový test

Osnova počítačových cvičení:
10. Využití softwarových nástrojů při řešení úloh z finanční matematiky
11. Hodnocení efektivnosti investic a finanční analýza projektu

Osnova laboratorních cvičení:
12. Kontrola kvality ovzduší v interiéru a pracovní podmínky, Měření hluku a elektromagnetického pole asynchronního motoru a transformátoru.
13. Měření vibrací na synchronním generátoru a transformátoru a další připravené laboratorní úlohy.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finanční matematiky, která je důležitá pro pochopení navazujících problémů týkajících se nákladů v elektroenergetice a hodnocení efektivnosti investic do elektroenergetických projektů. Úspěšné zvládnutí základních ekonomických modelů a principů vyžaduje také zvládnutí znalosti z finančních zpráv a výkazů. Dále je cílem předmětu seznámit studenty se základy teorie životního prostředí a problematiky týkající se vlivu energetických zařízení na životní prostředí a vlivu životního prostředí na energetická zařízení, jako jsou například emise, hluk, ionizující záření a podobně. Cílem předmětu je také ukázat studentům provázanost ekonomiky, ekologie a elektroenergetiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky z předmětu jsou nepovinné, avšak jejich návštěva je doporučována. Na přednáškách je zcela vysvětlena zkoušená problematika a studenti jsou upozorněni na řadu klíčových a kolizních otázek a úloh.

Počítačová cvičení a cvičení odborného základu jsou nepovinná. Povinné je však vypracování případných samostatných zadaných úloh popřípadě projektů.

Laboratorní cvičení a absolvování všech laboratorních úloh je povinné.

Základní literatura

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 1. vyd. Praha : [s.n.], 1995. 84 s. HZ. ISBN 80-901918-0-0.
SMÉKALOVÁ, Darina. Finanční a pojistná matematika : pro střední školy s ekonomickým zaměřením. Sazba: Montanex, a.s., Tisk, Tiskárna Tichý , Ostrava - Vítkovice, Obálka: Miloš Kardoš. 1 : Montanex a.s. Výstavní 10, 730 40 Ostrava, 1995. 167 s. ISBN 80-85780-39-9.
MATOUŠEK, A. Ekologie v elektroenergetice. Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc., 2004. s. 1-94. ISBN: 80-214-2538-5.
Říha,J.:Úvod do teorie životního prostředí,SNTL Praha
Quarq,M.:Ochrana životního prostředí,SNTL Praha

Doporučená literatura

KLÍMA, Jiří, et al. Ekonomika a řízení elektroenergetiky. Jaroslav Jelínek. 2. vyd. Praha : STNL, 1986. 184 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-SEE , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor