Detail předmětu

Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2

FEKT-KAN4Ak. rok: 2016/2017

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi budou schopni:

- používat širokou slovní zásobu
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech
- porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni alespoň A2 SERR a to ve všech dovednostech. Bližší specifikace viz Společný Evropský Referenční Rámec pro jazyky SERR.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují domácí přípravu a aktivní studium e-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška:
40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané samostudiem v průběhu semestru
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost

Osnovy výuky


1. Minulé časy: Minulý prostý, průběhový, předminulý
2. Jak prezentovat, popis problémů a hledání řešení
3. Podmínkové věty – nultý, první a druhý kondicionál
4. Finance a peníze, psaní emailů, jak diskutovat a hledat shodu
5. Trpný rod v přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném, minulém prostém a budoucím.
6. Time management, slovní zásoba k výrobnímu procesu, vysvětlování a kontrola porozumění
7. Vztažné věty
8. Pracovní pohovor, popisování osobních kvalit, změna plánu
9. 3. podmínkové souvětí, should have/shouldn´t have
10. Gerundium VS infinitiv, změna kariéry, telekonference
11. Technický text
12. Zkouška

Učební cíle

Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné angličtiny na úrovni B1, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP
Sada technických materiálů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Způsobová slovesa. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
2. Nácvik prezentací. Čtení odborného textu: Outsourcing.
3. Vyjádření budoucího času v angličtině. Ustálená slovní spojení.
4. Přítomný čas průběhový a 'going to' pro vyjádření budoucí události. Komunikace v zaměstnání.
5. Časové věty. Psaní e-mailů.
6. První a druhá podmínková věta. Frázová slovesa.
7. Předpřítomný čas prostý a průběhový. Popis zaměstnání, kariéra.
8. Popis procesů. Správné kladení otázek.
9. Třetí podmínková věta. Snadno zaměnitelná slova.
10. Obchodní korespondence. Způsobové sloveso 'should' s minulým infinitivem.
11. Nepřímá řeč. Ustálená slovní spojení.
12. Technický text. Běžné fráze pro různé společenské situace.
13. Semestrální test.