Detail předmětu

Výrobní procesy

FEKT-LVYPAk. rok: 2015/2016

Výroba vinutí, impregnační procesy. Recyklace výrobků elektrotechnické výroby. Pájecí procesy s ekologickými aspekty. Mechanické montážní technologie. Tvorba funkčních vrstev. Vlastnosti a výrobní procesy anizotropních látek, úvod do teorie piezoelektřiny. Elektronové procesy. Iontové procesy. Plazmové technologie. Rentgenové procesy. Radiační procesy. Jaderné procesy. Laserové procesy. Ultraakustické procesy. Počítačové podpory výrobních procesů. Systémy Elektronické definice výrobku a řízení a správy výrobních dat.

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu:
 zná konstrukční a technologické problémy při výrobě vinutí, cívek a izolačních systémů
 zná základní propojovací systémy v elektrotechnických a elektronických zařízeních
 zná základní operace u mechanických montážních technologií
 zná vlastnosti anizotropních látek a výrobní procesy při jejich realizaci
 umí vysvětlit principy činnosti systémů využívající elektronové svazky, iontové svazky, rentgenové záření, jaderné transmutace, lasery a ultrazvuk a jejich účinky na materiály
 zná principy počítačových podpor výrobních procesů

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Předpolkádají se znalosti z předmětu "BEMV - Materiály a výrobní procesy".

Doporučená nebo povinná literatura

Kazelle J. a kol.: Výrobní procesy. Elektronický skripta 2007 (CS)
Šavel J.: Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. BEN - technická literatura Praha 1999 (CS)
John Stark, Van Norstrand Reinhold, Engineering Information Management (EN)
Askeland, R. D. The Science and Engineering of Materiále, PWS Publishing Copany Park Plaza, Boston, MA 02116-4324, 1994 (3. vydání), ISBN 0-534-93423-4. (EN)
Kazelle J. a kol.: Výrobní procesy. Elektronická skripta 2015 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Ve výuce je použitý systém tutoriálů. Tutoriály jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na počítačová a výpočtová cvičení. Studenti za každý tutoriál vypracovávají samostatnou práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška.
Dílčí zkouška – max. 40 bodů (1. až 5. týden přednášek)
Dílčí zkouška bude uznána za absolvovanou, získá-li student alespoň 50 % z max. počtu bodů, tj. 20. Dílčí část semestrální zkoušky se uskuteční písemnou formou a je nutné ji absolvovat nejpozději do konce výukové části semestru.
Závěrečná zkouška: (max. 60 bodů) – 6. až 13. týden přednášek
9 otázek – max. 5 bodů za 1 otázku (6. až 11. týden přednášek)
3 otázky – max. 5 bodů za 1 otázku (12. a 13. týden přednášek)
K závěrečné zkoušce se může student přihlásit, absolvoval-li předepsaná cvičení a absolvoval-li úspěšně dílčí zkoušku, tj. získal alespoň 50% z max. počtu bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výroba vinutí, konstrukční a technologické problémy při výrobě vinutí a cívek, materiály pro vinutí, druhy vinutí, navíjecí stroje, impregnační procesy, materiály a zařízení.
Technologie kovů, tváření za studena a za tepla, tažení drátů, svařování, pájení.
Výroba vodivých spojů, způsoby připojování vodičů a prvků, materiály pro výrobu spojů.
Povrchové úpravy materiálů, galvanické a bezproudové metody pokovování, pasivace povrchů kovů, moderní způsoby nanášení nátěrových hmot.
Vlastnosti a výrobní procesy anizotropních látek, úvod do teorie piezoelektřiny, možnosti využití vybraných anizotropních materiálů.
Elektronové procesy, získávání a řízení pohybu elektrických částic, účinky elektronového svazku, svařování kovů, tavení a odpařování kovů, obrábění elektronovým svazkem, využití chemických a dalších účinků elektronových svazků.
Iontové procesy, získávání iontových svazků, naprašování a leptání, iontová implantace.
Rentgenové procesy, vznik a vlastnosti rentgenového záření, rentgenová litografie, rentgenová diagnostika, radiační technologie.
Jaderné procesy, základní pojmy, transmutace polovodičových materiálů, vytváření elektronicky aktivních struktur.
Laserové procesy, teoretické základy činnosti laserů, rozdělení laserů, výkonové lasery, vlastnosti a některé aplikace laserů ve výrobních procesech.
Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky, zdroje ultrazvuku. Využití účinků ultrazvuku. Ultrazvuková defektoskopie.
Úvod do počítačových podpor výrobních procesů. Počítačové podpory výrobních procesů. Systémy Elektronické definice výrobku a řízení a správy výrobních dat.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními technologickými procesy v elektrotechnickém průmyslu, jejich přednostmi i omezeními s vazbou na klasické technologie. V úvodu do počítačových podpor výrobních procesů budou studenti seznámeni s možnostmi využití počítačů ve výrobním procesu od návrhu součástí a zařízení až po komplexní automatizaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EVM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor