Detail předmětu

Katastr nemovitostí

ÚSI-1RAKNAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku katastru nemovitostí pro cílovou skupinu pracovníků státní správy a realitních činností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s historií katastru nemovitostí a základními pojmy. Jsou také seznámeni s organizací zeměměřické služby a tím, co je obsahem operátu katastru nemovitostí. Získají informace o výsledcích zeměměřické činnosti obecně i v souvislostech.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné vypracování 2 testů.
Zkouška bude písemná.

Osnovy výuky

1. Historie vývoje katastru nemovitostí.
2. Základní pojmy-jejich vysvětlení, organizace zeměměřické služby.
3. Soubor geodetických informací
4. Obnova katastrálního operátu, digitální katastrální mapa
5. Soubor popisných informací, informační systém katastru nemovitostí, poskytování informací z katastru nemovitostí
6. Geometrické plány, ověřování a potvrzování geometrických plánů
7. Vytyčování hranic pozemků
8. Mapy zjednodušené evidence, katastrální mapa digitalizovaná
9. Soubor popisných informací zjednodušené evidence, geometrické plány ve zjednodušené evidenci, identifikace parcel
10. Vstup na nemovitosti, soudní znalectví a katastr
11. Pozemkové úpravy, vytyčování staveb, územní plán
12. Zápisy vlastnických a jiných práv k nemovitostem, činnost při vedení katastru nemovitostí
13. Opravy a změny obsahu katastru nemovitostí, platná legislativa související s katastrem nemovitostí

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získaní praktických znalostí a vědomostí o katastru nemovitostí, jeho vedení, způsobu evidence a získávání informací potřebných pro realitní činnost.

Základní literatura

BUMBA, J.: Geometrický plán. LINDE Praha, a.s, 1999
KUBA, B., Olivová, K.: Katastr nemovitostí po novele. LINDE Praha, a.s., 1998
OLIVOVÁ, K., KUBA, B., VÁVROVÁ, M.: Byty a katastr nemovitostí. LINDE Praha, a.s., 1997

Doporučená literatura

Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 1992
Vyhláška č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor