Detail předmětu

Systémové pojetí rizikového inženýrství

ÚSI-2SASPAk. rok: 2011/2012

Obsah předmětu je zaměřen na následující oblasti: technické stránky problémů rizik systémů, objektů a konstrukcí, jejich hodnocení, analýza rizika stavebního objektu. Rizikologické a defektologické pojmy. Náhodnost v rizikologii. Inženýrství jakosti. Posouzení spolehlivosti konstrukcí, navrhování na podkladě pravděpodobnostních přístupů a metody dílčích součinitelů spolehlivosti. Zatížení, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti. Výpočet pravděpodobnosti vzniku poruchy konstrukce. Sběr dat a predikci zaměřenou na problematiku rizikového inženýrství. Efekt studia se projeví v analýzách a modelování problémů z oblasti rizikového inženýrství a ve schopnostech formulovat kritické body (identifikace nebezpečných míst) projektu, resp. existující konstrukce. Při aplikacích bude využíváno výpočetní techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen se orientovat a samostatně provádět základní rizikovou analýzu nosných stavebních konstrukcí.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný test, diskuze během přednášek a cvičení.

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu "Systémové pojetí rizikového inženýrství"
2. Analýza rizik - umění a věda, hodnocení rizika
3. Základní pojmy z oblasti analýzy a modelování
4. Základní pojmy z oblasti analýzy a modelování - pokračování
5. Náhodnost a spolehlivostní inženýrství
6. Spolehlivost konstrukcí a systémů, tvorba modelů
7. Příklady aplikace spolehlivostní analýzy konstrukce (systému)
8. Analýza technického rizika - identifikace nebezpečných jevů (segmenty a zdroje)
9. Kvantifikace rizika
10. Nástroje pro kvantifikaci rizik (metoda Monte Carlo, expertní metody)
11. Nástroje pro kvantifikaci rizik (genetické algoritmy, umělé neuronové sítě)
12. Definice nejistot a citlivostní analýzy
13. Technické stránky problémů rizik konstrukcí a systémů a jejich optimalizace

Učební cíle

Rizikové pojetí základních přístupů k hodnocení nosných stavebních konstrukcí, systémový přístup k identifikaci rizik.

Základní literatura

TICHÝ, M.: Ovládání rizika. Ch. Beck, Praha 2006, ISBN 80-7179-415-5
HAIMES, Y. Y.: Risk modeling, assessment and management. John Wiley and sons, 2004, ISBN 0-471=48048
NILSON, A. H., DARWIN, D., DOLAN, CH. W.: Design of Concrete Structures. McGraf-Hill, New York, 2004
FLANAGAN, R., NORMAN, R.: Risk Management and Constructions. Blackwell Science, 1993

Doporučená literatura

PMBOK Guide. Project management Institute, 2004, 3rd edition
RAIS, K., SMEJKAL,V.: Řízení rizik, Grada, 2004, 274 s., ISBN 80-247-0198-7
DAVIS,L.: Handbook of Genetic Algorithms, Int. Thomson Com. Press, 1991, 385 s., ISBN 1-850-32825-0
TIJMS, H. C.: A first course in Stochastic Models. John Wiley and sons, 2003, ISBN 0-471-49881-5

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RFI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RSK , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RIS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor