Detail předmětu

Systémová metodologie

ÚSI-2SASMAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku využití systémového přístupu pro řešení problémových situací, zejména v oblasti techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti umožňující uplatňovat systémový přístupu při řešení složitých problémových situací, zejména v oblasti techniky.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude sestávat z písemné části formou testu a z ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je správné zodpovězení 70 % otázek testu.

Osnovy výuky

1. SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE - teorie systémů, pojmy systém a soustava, systémový přístup, systémové myšlení.
2. Systém podstatných veličin (SPV) na objektu, základní pojmy v teorii systémů, systémové pojetí problémových situací a problémů.
3. Systémový postup při řešení problémů - problémy poznávací; systémové pojetí systémových metod.
4. Rizikové inženýrství - systémové vymezení (základní pojmy, metodologie zjišťování bezpečnosti technických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kolektivních velikostí rizik, metody používané při bezpečnostních studiích, management v oblasti řízení rizika technických objektů).
5. TEORIE MODELOVÁNÍ - vymezení modelování, struktura modelování.
6. Modely a modelování - základní charakteristiky modelu, zobecněná struktura modelu, zobecněná struktura modelování, základní činnosti v modelování, typy modelování.
7. Výpočtové modelování - klasické výpočtové modelování, simulační modelování.
8. Výpočtové modelování - simulovaná identifikace, citlivostní analýza, optimalizace, algoritmy výpočtového modelování.
9. SYSTÉMOVÉ POJETÍ EXPERIMENTU - systémový přístup k experimentu - základní pojmy,
10. Systémový přístup k experimentu - etapy technického experimentu, počítačová podpora experimentu.
11. Teorie experimentu, technická diagnostika.
12. SYSTÉMOVÉ POJETÍ MEZNÍCH STAVŮ TECHNICKÝCH OBJEKTŮ - vymezení základních pojmů, mezní stavy technických objektů, členění mezních stavů.
13. STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT - vymezení základních pojmů, popisná statistika, struktura statistických znaků.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání obecných znalostí z oblasti systémové metodologie - systémový přístup, systémové myšlení, systémové metody, systémové postupy a dále speciálních odborných znalostí vybraných systémových metod (modelování, experiment, mezní stavy, statistika).

Základní literatura

JANÍČEK, P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, hledání souvislostí. 1. díl AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno 2007, ISBN (CERM) 978-80-7204-555-6

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RFI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RSK , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RIS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor