Detail předmětu

Aplikovaná ekonomie

ÚSI-2SAAEAk. rok: 2011/2012

Předmět pojednává o mikroekonomických a makroekonomických pojmech, vztazích a souvislostech, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k porozumění logice ekonomického procesu a působení ekonomických mechanismů v každodenním životě. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku teorie firmy a okolí firmy v němž se firmy nachází. Problematika bude zaměřena na rizikové inženýrství. Student bude schopen komplexně identifikovat a kriticky analyzovat rizika, implementovat a vyhodnotit přijatá opatření ve firmách a institucích z pohledu ekonomie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikro a makroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k ekonomickým subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikro a makroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti makroekonomie a mikroekonomie z bakalářského stupně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 bodů ze 35 bodů udělovaných na cvičeních. Body budou udělovány za písemné vypracování semestrální práce a za dva testy.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet.
Forma zkoušky je písemná, student může získat max. 65 bodů, student musí získat minimálně 35 bodů z této písemné zkoušky.


Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 35 bodů a max. 65 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
• Úvod do předmětu a základní východiska
• Chování jednotlivce a jeho postoj k riziku
• Teorie firmy
• Manažerské a behavioristické teorie firmy
• Hospodářská politika a její nositelé
• Zásahy státu do cen
• Ekonomický cyklus a vývoj odvětví
• Evropská integrace a Evropská unie
• Evropská měnová unie a monetární politika
• Fiskální politika a pakt stability a růstu

Učební cíle

Cílem předmětu je ekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k poznání jednání firmy v tržním prostředí a schopnost identifikace hodnocení rizik působící na firmu v tomto okolí. Dílčím cílem je analýza reálných jevů z ekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních se průběžně kontroluje, je povinností studenta prezentovat semestrální práci

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RFI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RSK , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RIS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor