Detail předmětu

Právo živnostenské a pracovní

ÚSI-1SCPZAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na právní úpravu pracovněprávních vztahů a právní úpravu živnostenského podnikání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se zásadami a principy zákoníku práce, právním postavením zaměstnavatele a zaměstnance, pracovněprávními vztahy a právní úpravou pracovního poměru. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni uzavírat i rozvazovat pracovní poměry a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a budou umět připravit jejich dodatky.
Budou se orientovat na trhu práce, získají informace o právu na zaměstnání a seznámí se s právní úpravou nástrojů aktivní politiky.
V části živnostenské právo získají přehled všech možností a způsobů podnikání a seznámí se s veřejnoprávními i soukromoprávními aspekty živnostenského podnikání.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studium bude ukončeno 2 testy a ústní zkouškou

Osnovy výuky

1. Zásady a principy zákoníku práce, vymezení závislé práce a pracovněprávních vztahů.
2. Vztah pracovního a občanského práva, zaměstnanec a zaměstnavatel, zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva.
3. Základní pojmy podnikání (charakteristika podnikání, individuální a společné podnikání), živnostenské podnikání, druhy živností, vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění.
4. Změny a skončení pracovního poměru, nároky z neplatného skončení pracovního poměru.
5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku.
6. Dovolená, překážky v práci, pracovní cesta.
7. Právní režim vztahů vznikajících při živnostenském podnikání, daňové povinnosti živnostníka.
8. Odměňování za práci, mzda, plat, průměrný výdělek.
9. Péče o zaměstnance, výkon bezpečné práce, zvláštní pracovní podmínky, zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, péče o kvalifikaci a vzdělávání zaměstnanců.
10. Trestněprávní ochrana podnikání, podnikání v rámci tzv. svobodných povolání (exkurs).
11. Náhrady škody, ochrana osobních práv zaměstnance, ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele.
12. Odborové organizace jejich postavení, kolektivní pracovní právo, rada zaměstnanců. Agenturní zaměstnávání. Teleworking a homeworking.
13. Zaměstnanost (právo na zaměstnání, vhodné zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, podpora v zaměstnanosti, aktivní politika). Úřad práce. Živnostenský úřad, podnikatelský plán - strategie a propaganda

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání potřebného přehledu o úpravě pracovněprávních vztahů a živnostenského podnikání, naučit studenty pracovat se souvisejícími právními prameny a znalosti aplikovat na konkrétní praktické situace s nimž se v praxi setkají.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    obor REI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor