Detail předmětu

Právo duševního vlastnictví

ÚSI-1SCPDAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku práva duševního vlastnictví v občasné informační a znalostní společnosti, a to na úrovni mezinárodní, komunitární a vnitrostátní.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehledové znalosti práva duševního vlastnictví v mezinárodním, komunitární a českém kontextu.

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zkoušky je úspěšné vykonání písemné zkoušky. Podrobná pravidla klasifikace budou zpřístupněna v informačním systému u příslušného předmětu.

Osnovy výuky

1. Právo duševního vlastnictví - obecná část
2. Právo duševního vlastnictví - obecná část
3. Vymahatelnost práva duševního vlastnictví
4. Vymahatelnost práva duševního vlastnictví
5. Právo známkové
6. Právo firemní, právo označení původu a zeměpisných označení aj. práva na označení vč. Práva doménových jmen
7. Právo patentové a užitně vzorové
8. Právo patentové a užitně vzorové
9. Právo průmyslových vzorů
10. Právo zlepšovacích návrhů
11. Právo autorské a práva související s právem autorským
12. Právo autorské a práva související s právem autorským
13. Právo databázové

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je naučit studenty základům práva duševního vlastnictví, zejména co do povahy těchto práv, jednotlivých druhů, pojmových znaků a licenčních a jiných obchodů, jakož i ochrany těchto práv.

Základní literatura

SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 2. vyd. Praha: Lexis Nexis CZ 2006.
ŠEBELOVÁ, M. Autorské právo. 1. vyd. Brno: Computer Press 2006.
TELEC, I. Právo duševního vlastnictví. Výběr snímků k přednáškám. Olomouc: UP 2007 (v tisku).
TELEC, I. Přehled práva duševního vlastnictví (1). 2. vyd. Brno: Jan Šabata-Doplněk 2007 (v tisku).
TELEC, I., TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví (2). 1. vyd. Brno: Jan Šabata-Doplněk 2006.

Doporučená literatura

HORÁČEK, R.,ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck 2005.
KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. et al. Občanské právo hmotné. 3. vyd. Praha 2002, 3. díl.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    obor REI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Ivo Telec: Právo duševního vlastnictví - výkon práv (cs)
Ivo Telec: Právo duševního vlastnictví - vymahatelnost práv (cs)