Detail předmětu

Účetnictví

ÚSI-1SBUCAk. rok: 2011/2012

Porozumění informačnímu obsahu účetní závěrky podniku

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získání znalosti o obsahu a vypovídací schopnosti účetních výkazů a dalších částí účetní závěrky podniku a získání dovedností v jejich interpretaci

Prerekvizity

Základní ekonomické znalosti z podnikové problematiky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předpokladem pro získání klasifikovaného zápočtu je posouzení konkrétního podniku na základě účetních výkazů a prezentace poznatků a závěrů

Osnovy výuky

1. Charakteristika podvojného účetnictví, metodické nástroje podvojného účetnictví
2. Zásady vedení účetnictví
3.Regulace účetnictví
4. IFRS/IAS
5. Výkaz zisku a ztráty - zjištění výsledku hospodaření
6. Struktura výsledku hospodaření, daň z příjmů
7. Rozvaha, její koncepce - aktiva, pasiva
8. Struktura a oceňování aktiv - dlouhodobý majetek
9. Oběžná a ostatní aktiva
10. Struktura pasiv - vlastní kapitál
11. Závazky
12. Příloha účetní závěrky, cash flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu
13. Audit účetní závěrky

Učební cíle

Získat schopnost zhodnotit efektivnost činnosti podniku na základě výstupů z účetnictví

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

prezentace poznatků z účetních výkazů podniku

Základní literatura

KOVANICOVÁ,D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha, Polygon 2004. (CS)
KOVANICOVÁ,D. Finanční účetnictví : světový koncept IFRS/IAS. Praha, Bova Polygon 2005. (CS)
Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví. (CS)

Doporučená literatura

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. (CS)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 1. ročník, letní semestr, povinný
    obor REI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristika podvojného účetnictví, metodické nástroje podvojného účetnictví
2. Zásady vedení účetnictví
3.Regulace účetnictví
4. IFRS/IAS
5. Výkaz zisku a ztráty - zjištění výsledku hospodaření
6. Struktura výsledku hospodaření, daň z příjmů
7. Rozvaha, její koncepce - aktiva, pasiva
8. Struktura a oceňování aktiv - dlouhodobý majetek
9. Oběžná a ostatní aktiva
10. Struktura pasiv - vlastní kapitál
11. Závazky
12. Příloha účetní závěrky, cash flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu
13. Audit účetní závěrky

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou probíhat v souladu s přednáškami