Detail předmětu

Trestní právo

ÚSI-1SBTPAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na pochopení zásad a cílů trestněprávní regulace a získání orientace v systému trestněprávních norem, soustavě orgánů činných v trestním řízení a v právech a povinnostech účastníků trestního procesu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost pracovat s pojmy, kategoriemi a strukturami trestního práva včetně trestního procesu a schopnost orientovaného praktického využití poznatků.

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Výuka předmětu bude ukončena zápočtem, podmínkou jeho uděleni je úspěšné absolvování písemného testu.

Osnovy výuky

1. Pojem, zásady a struktura trestního práva
2. Zásady trestní odpovědnosti
3. Pojem trestného činu. Skutková podstata trestného činu, objekt a objektivní stránka
4. Subjekt a subjektivní stránka trestného činu
5. Klasifikace trestných činů. Trestné činy hospodářské
6. Trestné činy proti majetku a proti svobodě a lidské důstojnosti
7. Ostatní trestné činy
8. Pojem a zásady trestního procesu; soustava orgánů činných v trestním řízení
9. Strany trestního procesu a osoby zúčastněné; přípravné řízení trestní
10. Soudní řízení a opravné prostředky v trestním řízení
11. Odklon v trestním právu. Odpovědnost mládeže za protiprávní činy
12. Postavení poškozených v trestním řízení; pojem a zásady adhezního řízení
13. Současný vývoj a problémy trestněprávní úpravy v ČR

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání základních informací o úpravě trestního práva hmotného a trestního procesu v kontextu právního systému.

Doporučená literatura

Novotný, F.: Praktikum Trestní právo hmotné, Plze'n, 2005.
Novotný, F.: Praktikum Trestní právo procesní, Plzeň, 2006.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 1. ročník, letní semestr, povinný
    obor REI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pojem, zásady a struktura trestního práva
2. Zásady trestní odpovědnosti
3. Pojem trestného činu. Skutková podstata trestného činu, objekt a objektivní stránka
4. Subjekt a subjektivní stránka trestného činu
5. Klasifikace trestných činů. Trestné činy hospodářské
6. Trestné činy proti majetku a proti svobodě a lidské důstojnosti
7. Ostatní trestné činy
8. Pojem a zásady trestního procesu; soustava orgánů činných v trestním řízení
9. Strany trestního procesu a osoby zúčastněné; přípravné řízení trestní
10. Soudní řízení a opravné prostředky v trestním řízení
11. Odklon v trestním právu. Odpovědnost mládeže za protiprávní činy
12. Postavení poškozených v trestním řízení; pojem a zásady adhezního řízení
13. Současný vývoj a problémy trestněprávní úpravy v ČR