Detail předmětu

Správní právo

ÚSI-1SASPAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku správně právní. Studijním cílem předmětu je seznámit studenty se základními otázkami veřejné správy. Ve smyslu systematiky správního práva jako pedagogické discipliny, se předmět člení na části obecnou, procesní a zvláštní. V rámci obecné části se studenti seznámí s obecnými pojmy veřejné správy, organizační strukturou veřejné správy, základy dělení veřejné správy na samosprávu a veřejnou správu a dále oddělení působností vykonávaných veřejnou správou. V části procesní se studenti seznámí s obecnými základy správního řízení a obecnými postupy podle správního řádu. V části zvláštní se budou studenti věnovat některým částem a základním pojmům a institutům veřejné správy ve vybraných odvětvích správního práva se zaměřením na odvětví stavebního práva. Podrobně se budou studenti seznamovat s částí správy na úseku katastrálního práva, základy vnitřní správy, stavebního práva, kulturních památek a jejich ochrany, živnostenského podnikání a správy na úseku dopravy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu by mělo být získání znalostí studenta v oblasti veřejného práva, a to se zaměřením na správní právo obecné, procesní, zvláštní.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude ústní, bude hodnocena dle konkrétních znalostí studenta z vyučovaných oblastí.

Osnovy výuky

1. Veřejná správa a správní právo (obecné vymezení veřejné správy, státní správa, samospráva, obecné pojmy správního práva a veřejné správy)
2. Organizace veřejné správy (ústřední orgány státní správy, orgány státní správy, orgány profesní a zájmové samosprávy, orgány samosprávy)
3. Správní akty a jiné formy činnosti (funkce a metody působení veřejné správy, formy činnosti veřejné správy, správní akty - normativní, individuální, veřejnoprávní smlouvy, faktické úkony s přímými právními důsledky)
4. Kontrola veřejné správy (formy kontroly a jejich členění dle orgánů, které ji vykonávají)
5. Správní řízení obecně (pojem a charakteristika správního řízení, základní zásady správního řízení)
6. Postupy podle správního řádu (působnost správního řádu, subjekty správního řízení, průběh správního řízení, správní rozhodnutí, přezkoumávání správního rozhodnutí)
7. Správní právo trestní (správně právní odpovědnost za přestupky, správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty)
8. Stavební právo veřejné (obecné principy stavebního práva veřejného a jeho odlišení od stavebního práva soukromého, územní plánování)
9. Stavební a územní řízení (územní řízení, jeho druhy, postup, stavební řízení, ohlašování staveb, stavby bez povolení a ohlášení, užívání staveb, odstraňování staveb)
10. Katastr nemovitostí (organizace správy na úseku katastru nemovitostí, obsah správy na úseku katastru nemovitostí)
11. Ochrana kulturních památek (postupy při zajišťování ochrany kulturních památek, prohlašování stavby za kulturní památku, zvláštní režimy)
12. Vnitřní správa (správa na úseku osobního statutu obyvatel, správa na úseku bezpečnosti a azylu)
13. Správa na úseku dopravy (drážní doprava, silniční doprava a pozemní komunikace, letecká doprava, lodní doprava)

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy správního práva a jednotlivých postupů a činností správních orgánů, a to jak v obecné rovině, tak se zaměřením na zvláštní postupy správních orgánů.

Základní literatura

SKULOVÁ, S a kol. Správní právo - zvláštní část, MU, 2004
PRŮCHA, P. a kol. Správní právo - obecná část, MU, Brno 2005
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní, Eurolex Bohemia a.s.r., Praha 2005

Doporučená literatura

DOLEŽAL, J., MAREČEK, J., VOBOŘIL, O. Stavební zákon v teorii a praxi, Linde, Praha 2006,
ČÁP, M., SAKAŘ, B., HEGENBART, M. Slovník stavebního práva, Prospektrum, Praha 1996,
HÁBA, J., JANAS, T., ŠVANCAROVÁ, Š. Slovník definic a výklad některých vybraných pojmů stavebního práva, díl I. a díl II., ABF Praha 2003

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    obor REI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Veřejná správa a správní právo (obecné vymezení veřejné správy, státní správa, samospráva, obecné pojmy správního práva a veřejné správy)
2. Organizace veřejné správy (ústřední orgány státní správy, orgány státní správy, orgány profesní a zájmové samosprávy, orgány samosprávy)
3. Správní akty a jiné formy činnosti (funkce a metody působení veřejné správy, formy činnosti veřejné správy, správní akty - normativní, individuální, veřejnoprávní smlouvy, faktické úkony s přímými právními důsledky)
4. Kontrola veřejné správy (formy kontroly a jejich členění dle orgánů, které ji vykonávají)
5. Správní řízení obecně (pojem a charakteristika správního řízení, základní zásady správního řízení)
6. Postupy podle správního řádu (působnost správního řádu, subjekty správního řízení, průběh správního řízení, správní rozhodnutí, přezkoumávání správního rozhodnutí)
7. Správní právo trestní (správně právní odpovědnost za přestupky, správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty)
8. Stavební právo veřejné (obecné principy stavebního práva veřejného a jeho odlišení od stavebního práva soukromého, územní plánování)
9. Stavební a územní řízení (územní řízení, jeho druhy, postup, stavební řízení, ohlašování staveb, stavby bez povolení a ohlášení, užívání staveb, odstraňování staveb)
10. Katastr nemovitostí (organizace správy na úseku katastru nemovitostí, obsah správy na úseku katastru nemovitostí)
11. Ochrana kulturních památek (postupy při zajišťování ochrany kulturních památek, prohlašování stavby za kulturní památku, zvláštní režimy)
12. Vnitřní správa (správa na úseku osobního statutu obyvatel, správa na úseku bezpečnosti a azylu)
13. Správa na úseku dopravy (drážní doprava, silniční doprava a pozemní komunikace, letecká doprava, lodní doprava)